Przejdź do zawartości

Regulamin Flowbird Mobile

30 czerwca 2021

W skrócie

Za pośrednictwem F.Suite Użytkownik ma dostęp do Usług i Produktów oferowanych w określonych lokalizacjach. Takie Usługi i Produkty są oferowane pod marką Dostawcy zewnętrznego lub – w zależności od przypadku – pod markami Flowbird Mobile, Flowbird i Yellowbrick. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

W zakresie Usług i Produktów Dostawcy zewnętrznego Użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z Dostawcą zewnętrznym, w stosunku do którego Flowbird Mobile występuje jako pośrednik, umożliwiając Użytkownikowi zamawianie i otrzymywanie takich Usług i Produktów Dostawcy zewnętrznego. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że Usługi i Produkty Dostawcy zewnętrznego są dostarczane przez Dostawców zewnętrznych, a nie przez Flowbird Mobile. 

Użytkownik może zostać zobowiązany przez Flowbird Mobile do akceptacji dodatkowych warunków regulujących korzystanie z F.Suite.

Prosimy o uważne przeczytanie obowiązującego regulaminu. Zawiera on informacje dotyczące Usług i praw Użytkownika oraz inne ważne komunikaty.

Należy pamiętać, że brak pełnej koncentracji na drodze może stanowić zagrożenie – Flowbird Mobile odradza korzystanie z modułów F.Suite podczas prowadzenia pojazdu. W szczególności surowo zabrania się niewerbalnej interakcji z F.Suite do momentu zatrzymania pojazdu. 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG.

 

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin z późniejszymi zmianami określa warunki, na jakich Flowbird Mobile udostępnia Użytkownikom Usługi i Produkty. W związku z tym, dostęp i korzystanie z F.Suite podlega niniejszemu Regulaminowi. Przed uzyskaniem dostępu do F.Suite oraz możliwości korzystania z Usług i zamawiania Produktów Użytkownik zobowiązany jest przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin.

Akceptacja niniejszego Regulaminu ustanawia stosunek umowny między Użytkownikiem a Flowbird Mobile. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik nie może uzyskać dostępu do F.Suite ani korzystać z Usługi i Produktów dostarczanych za jego pośrednictwem.

Niniejszy Regulamin wyraźnie zastępuje wcześniejsze porozumienia lub uzgodnienia, jakie Użytkownik i Flowbird Mobile mogli zawrzeć w tym samym celu.

Należy pamiętać, że Warunki uzupełniające mogą mieć zastosowanie do części lub wszystkich Usług i Produktów, na przykład i bez ograniczeń do poszczególnych wydarzeń, działań lub promocji, Usług i Produktów dedykowanych dla określonych lokalizacji. Użytkownik otrzyma takie Warunki uzupełniające i będzie zobowiązany je zaakceptować przed skorzystaniem z Usług i Produktów, do których takie Warunki uzupełniające mają zastosowanie.

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu ich przez Użytkownika Warunki uzupełniające stanowią uzupełnienie i część Regulaminu dla celów odnośnych Usług i Produktów. Jeżeli w Warunkach uzupełniających nie wskazano inaczej, w przypadku kolidujących postanowień dotyczących odnośnych Usług i Produktów, Warunki uzupełniające są nadrzędne w stosunku do Regulaminu.

Okresowo Flowbird Mobile może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Użytkownik otrzyma informacje o wprowadzonych zmianach. Jeżeli w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, nie wskazano inaczej, oraz o ile prawo nie nakazuje inaczej, zmieniony Regulamin wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. W związku z tym, po dostarczeniu przez Flowbird Mobile takiego zawiadomienia dalsze dostęp i korzystanie przez Użytkownika z F.Suite zostaną uznane za potwierdzenie akceptacji wprowadzonych zmian. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, zobowiązany jest zrezygnować z dostępu do F.Suite i zaprzestać korzystania z Usług. Jeżeli wymaga tego prawo, Użytkownik zostanie zobowiązany do akceptacji takich zmian przed uzyskaniem dostępu do F.Suite i/lub rozpoczęciem korzystania z Usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z F.Suite zawsze jest dobrowolne.

Zasady gromadzenia i wykorzystania przez Flowbird Mobile danych osobowych w związku z udostępnianymi Usługami i Produktami zostały określone w Polityce prywatności Flowbird Mobile.

W każdym przypadku Flowbird Mobile może przekazać doradcy prawnemu lub ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne informacje (włączając dane kontaktowe Użytkownika) w przypadku skargi, sporu lub konfliktu oraz jeżeli takie informacje lub dane są niezbędne do rozpatrzenia skargi, rozwiązania sporu lub konfliktu.

2. Definicje

2.1 Flowbird Mobile: oznacza podmiot, z którym Użytkownik zawiera niniejszą umowę o dostęp do F.Suite oraz – w zależności od przypadku — korzystanie z Usług. Flowbird Mobile w Polsce dostarcza Flowbird Polska Sp. Z o.o.

2.2 Dostawca Zewnętrzny lub DZ: oznacza dostawców zewnętrznych, włączając Flowbird Mobile Hub, z którym Flowbird Mobile współpracuje w zakresie zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Usług i/lub Produktów DZ za pośrednictwem F.Suite. Dla zachowania jasności, Flowbird Mobile nie odpowiada za świadczenie Usług DZ ani dostarczenie Produktów DZ na rzecz Użytkownika. Podmiotem odpowiedzialnym jest DZ. Lista dostępnych usług DZ znajduje się tutaj.

2.3 Flowbird Mobile Hub: oznacza lokalny podmiot DZ, za pośrednictwem którego rozwiązanie F.Suite jest udostępniane, promowane lub wspierane na szczeblu lokalnym.  Lista pomiotów Flowbird Mobile Hub znajduje się tutaj.

2.4 F.Suite: oznacza kompleksowe rozwiązanie technologiczne dostarczane przez Flowbird Mobile, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usług i Produktów.

2.5 Użytkownik/ TY: oznacza osobę fizyczną korzystającą z F.Suite dla własnych potrzeb – prywatnych lub biznesowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.6 Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin okresowo podlegający zmianom oraz ewentualne Warunki uzupełniające obejmujące dedykowane Usługi, Produkty i/lub lokalizacje.

2.7 Warunki uzupełniające: oznaczają wszelkie dodatkowe, szczegółowe warunki dotyczące Usług i Produktów, które Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować.

2.8 Usługi: oznaczają Usługi Flowbird Mobile, do których Użytkownik ma dostęp oraz Usługi DZ, które Użytkownik może zamówić za pośrednictwem F.Suite. Usługi są wyświetlane za pośrednictwem F.Suite, a ich dostępność zależy od kraju i dokładnej lokalizacji. Flowbird Mobile ma prawo w dowolnym momencie zmodyfikować w całości lub części Usługi, zwłaszcza poprzez udostępnienie nowych Usług lub wycofanie niektórych z istniejących.

2.9 Usługi DZ: oznaczają usługi świadczone przez Dostawców zewnętrznych (DZ), włączając możliwość zakupu Produktów DZ, oraz Usługi dostępne na żądanie Użytkownika za pośrednictwem F.Suite. Lista dostępnych Usług DZ znajduje się tutaj.

2.10 Usługi Flowbird Mobile: oznaczają usługi niebędące Usługami DZ, na przykład dostęp do F.Suite. Powyższe obejmuje Aplikację mobilną, Witrynę internetową, usługę rozliczeniową, dostarczenie biletów elektronicznych, dostęp do Usług DZ, zarządzanie kontem, przetwarzanie płatności.

2.11 Usługi Flowbird Mobile Hub: oznaczają usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez dowolny Flowbird Mobile Hub za pośrednictwem F.Suite. Takie Usługi są świadczone bezpośrednio przez Flowbird Mobile Hub pod znakami towarowymi Flowbird Mobile. Lista dostępnych Usług Flowbird Mobile Hub znajduje się tutaj.

2.12 Produkty: oznaczają wszelkie towary, które Użytkownik może zamówić za pośrednictwem F.Suite. Takie towary dostarcza bezpośrednio Flowbird Mobile lub dowolny z Dostawców zewnętrznych

2.13 Produkty DZ: oznaczają towary sprzedawane przez DZ za pośrednictwem F.Suite.

2.14 Produkty Flowbird Mobile Hub: oznaczają towary sprzedawane bezpośrednio przez Flowbird Mobile Hub. Lista dostępnych Produktów Flowbird Mobile Hub znajduje się tutaj.

2.15 Konto: oznacza osobiste konto Użytkownika, które Użytkownik lub Administrator Użytkownika może utworzyć, aby umożliwić Użytkownikowi zamawianie Usług i/lub Produktów do użytku prywatnego lub zawodowego, jeżeli tak zgłoszono.

2.16 Interfejs dostępu:oznaczają środki dostępu do F.Suite, jak określono w punkcie 4.2. poniżej.

2.17 Administrator: oznacza przedstawiciela pracodawcy i/lub organizacji Użytkownika, którzy zawarli z Flowbird Mobile umowę w ramach Oferty floty biznesowej i którzy mogą utworzyć Konto, do którego Użytkownik ma dostęp. Użytkownik potwierdza, że zna wewnętrzne polityki swojego pracodawcy i/lub organizacji dotyczące korzystania z F.Suite do celów biznesowych i będzie ich przestrzegać.

 

3. Produkty i usługi

F.Suite w określonych lokalizacjach zapewnia Użytkownikowi dostęp do oferowanych Usług i Produktów, takich jak m.in. parkowanie lub ładowanie pojazdów elektrycznych.

Jeżeli w oddzielnej umowie na piśmie Flowbird Mobile i Użytkownik nie uzgodnili inaczej, dostęp do F.Suite zapewniany jest wyłącznie do użytku osobistego.

 

4. Dostęp do F.Suite

4.1 Konto

Aby Użytkownik mógł w pełni wykorzystać możliwości F.Suite oraz uzyskać całkowity dostęp do oferowanych Usług i Produktów, Użytkownik lub Administrator Konta Użytkownika musi zarejestrować i prowadzić aktywne Konto jako osoba prywatna (niezależnie, czy w celach prywatnych, czy służbowych).

Użytkownik musi być pełnoletni, aby móc założyć Konto i uzyskać dostęp do Usług i Produktów.

Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika przekazania Flowbird Mobile określonych danych osobowych oraz – w zasadnych przypadkach – firmowych, takich jak imię i nazwisko Użytkownika, adres, numer telefonu komórkowego, numer rejestracyjny pojazdu, firma (w przypadku użytku służbowego) oraz informacji o co najmniej jednej autoryzowanej metodzie płatności.

Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać na swoim Koncie dokładne, pełne i aktualne informacje. Niewywiązanie się z obowiązku zamieszczania na Koncie dokładnych, pełnych i aktualnych informacji, w tym posiadanie nieważnej lub wygasłej metody płatności, może skutkować niemożliwością uzyskania dostępu lub korzystania z Usług i Produktów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone na jego Koncie oraz zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła do swojego Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Konta oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Flowbird Mobile Hub w przypadku nieupoważnionego korzystania z Konta. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, chyba że Flowbird Mobile udzielił pisemnej zgody stanowiącej inaczej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za przekazanie wszystkich wymaganych i dokładnych informacji w celu właściwego przeprowadzenia transakcji.

Szczegółowe informacje o ostatniej transakcji dostępne są na Koncie Użytkownika.

Użytkownik nie ma prawa scedować ani przekazać swojego Konta w inny sposób na inną osobę lub podmiot. Podczas uzyskiwania dostępu z F.Suite lub korzystania z niego, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może uzyskiwać dostęp lub korzystać z F.Suite wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie będzie powodować uciążliwości, zakłóceń, problemów ani szkód majątkowych w stosunku do Flowbird Mobile (lub dowolnej z jej podmiotów zależnych), Dostawców zewnętrznych ani innych stron trzecich. W określonych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości lub zweryfikowanie jej w inny sposób w celu uzyskania dostępu do Usług i Produktów oraz korzystania z nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości lub zweryfikowania jej w inny sposób, dostęp do F.Suite oraz Usług i Produktów może nie zostać zapewniony.

Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa, regulacji, ograniczeń, zasad, polityk i warunków, mających zastosowanie do Usług i Produktów, a w szczególności do odnośnych Usług i Produktów DZ, które są nadrzędne wobec innych informacji otrzymywanych od Flowbird Mobile.

4.2 Interfejs dostępu

Dostęp do F.Suite można uzyskać za pośrednictwem jednego z udostępnionych Użytkownikowi Interfejsów dostępu, włączając – o ile to możliwe – aplikacje mobilne, witrynę internetową Flowbird Mobile, wiadomości tekstowe/SMS-y, telefoniczny system rozpoznawania głosu (IVR), aplikacje samochodowe, karty lub tokeny dostępu oraz system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR). Aktualnie dostępne kanały dostępu można sprawdzić tutaj.

Interfejsy dostępu są nieustannie rozwijane i mogą być okresowo aktualizowane lub wycofywane według własnego uznania Flowbird Mobile.

Użytkownik zawsze zobowiązany jest przestrzegać instrukcji Interfejsów dostępu i je aktualizować.

4.3 Produkty wymagane do świadczenia usług

W stosownych przypadkach, aby Użytkownik mógł korzystać z Usług DZ, Flowbird Mobile Hub musi dostarczyć Użytkownikowi określone Produkty (np. kartę identyfikacyjną). Jeżeli tak wskazano, takie Produkty pozostają własnością Flowbird Mobile Hub. W przypadku zagubienia takich Produktów, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować lokalny podmiot Flowbird Mobile Hub klikając tutaj.

W takim przypadku Flowbird Mobile Hub może obciążyć Użytkownika dodatkowymi opłatami za wymianę takich Produktów.

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.

4.4 Dostęp do sieci

Użytkownik ma świadomość, że dostęp do F.Suite oraz do Usług i Produktów za pośrednictwem F.Suite wymaga odpowiedniego dostępu do sieci, za który Użytkownik pozostaje odpowiedzialny. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z F.Suite ze swojego urządzenia, obowiązywać mogą opłaty za transmisję danych i wysyłanie wiadomości zgodne z cennikiem operatora sieci komórkowej Użytkownika. Użytkownik odpowiada za nabycie oraz aktualizację kompatybilnych urządzeń lub sprzętu komputerowego, niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z F.Suite, Usług i Produktów oraz ich aktualizacji.

Flowbird Mobile nie gwarantuje, że Usługi lub dowolna ich część będą właściwie działać na danych urządzeniach lub sprzęcie komputerowym. Ponadto, świadczenie Usług może być narażone na awarie i opóźnienia związane z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej.

 

5. Treści Użytkownika (Twoje Treści) 

Flowbird Mobile może według własnego uznania zezwolić Użytkownikowi na przesyłanie, wczytywanie, publikowanie lub udostępnianie Flowbird Mobile w inny sposób za pośrednictwem F.Suite treści i informacji, włączając komentarze i opinie na temat Usług, Produktów i/lub F.Suite, inicjowanie zgłoszeń do pomocy technicznej oraz przesyłanie zgłoszeń na konkursy i promocje („Treści Użytkownika”). Wszystkie Treści Użytkownika pozostają jego własnością. Jednakże, przesyłając Treści Użytkownika do Flowbird Mobile, Użytkownik udziela Flowbird Mobile wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji obowiązującej na całym świecie, z prawem do udzielania sublicencji, na wykorzystanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie oraz wykorzystywanie w inny sposób Treści Użytkownika we wszystkich formatach i kanałach dystrybucji znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (w tym w związku z Usługami i działalnością Flowbird Mobile oraz na stronach internetowych i serwisach zewnętrznych), bez konieczności zawiadamiania Użytkownika lub uzyskania jego zgody oraz bez obowiązku dokonania zapłaty na rzecz Użytkownika, innej osoby lub innego podmiotu.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

I) Użytkownik jest jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich Treści Użytkownika albo posiada wszystkie prawa, licencje, zgody i upoważnienia niezbędne, aby udzielić Flowbird Mobile licencji na Treści Użytkownika, jak określono powyżej; oraz

II) Treści Użytkownika, ich przesłanie, wczytanie, opublikowanie lub w inny sposób udostępnienie przez Użytkownika, ani wykorzystanie Treści Użytkownika przez Flowbird Mobile na mocy niniejszego dokumentu nie będzie stanowić naruszenia ani przywłaszczenia własności intelektualnej ani praw własności strony trzeciej lub praw do wizerunku ani praw do zachowania prywatności, ani skutkować naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać Treści Użytkownika, które mają charakter oszczerczy, nienawistny, brutalny, nieprzyzwoity, pornograficzny, niezgodny z prawem lub w inny sposób obraźliwy – według wyłącznego uznania Flowbird Mobile – niezależnie, czy takie materiały są chronione przez prawo, czy nie. Flowbird Mobile ma prawo, ale nie jest zobowiązana do weryfikacji, monitorowania lub usunięcia Treści Użytkownika, według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.

 

6. Informacje zwrotne Użytkownika (Twoje informacje zwrotne) 

Ponieważ Flowbird Mobile szanuje prawa do pomysłów Użytkownika, prosimy o nieprzesyłanie do Flowbird Mobile lub jej podmiotów zależnych poufnych pomysłów, informacji i sugestii w żadnej formie. W przypadku pomysłów, informacji lub sugestii przesłanych przez Użytkownika, niezależnie od treści komunikatu, który im towarzyszy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesłanie materiałów ma charakter dobrowolny, a w stosunku do materiałów zastosowanie mają następujące warunki: (i) przesłane przez Użytkownika materiały i ich zawartość automatycznie stają się własnością Flowbird Mobile bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Użytkownika; (ii) Flowbird Mobile nie ma obowiązku weryfikacji materiałów przesłanych przez Użytkownika; (iii) Flowbird Mobile może wdrożyć i rozpowszechnić dowolną część materiałów przesłanych przez Użytkownika do dowolnego celu i w dowolny sposób bez prawa do wynagrodzenia dla Użytkownika; oraz (iv) Flowbird Mobile nie ma obowiązku zachowania poufności materiałów przesłanych przez Użytkownika.

 

7. Opłaty i Płatności 

7.1. Opłaty

Opłaty za Usługi i Produkty są podawane do wiadomości przed zatwierdzeniem przez Użytkownika zamówienia. Transakcja zostanie uznana za wiążącą dla Dostawcy Zewnętrznego w momencie pisemnego potwierdzenia przez Użytkownika zamówienia (np. w formie paragonu, faktury lub transakcji zarejestrowanej na Koncie Użytkownika). W przypadku nienależnego naliczenia płatności Użytkownik ma prawo zakwestionować nienależną płatność w ciągu 60 dni od daty transakcji.

Jeżeli Użytkownik chce zmodyfikować transakcję w toku, Użytkownik lub Administrator Konta Użytkownika mogą zarządzać nią tutaj: https://my.flowbirdapp.com/. W przypadku jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt pod adresem: https://flowbird.pl/contact/.

W ramach świadczonych Usług Flowbird Mobile może przesyłać do Użytkownika przypomnienia, alerty lub ważne powiadomienia za pośrednictwem dowolnych kanałów komunikacji pisemnej, np. powiadomień Push, wiadomości tekstowych lub e-mail. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że otrzymywanie dowolnego rodzaju powiadomień nie jest gwarantowane oraz że Użytkownik odpowiada za terminową aktywację lub dezaktywację Usługi, gdy jest to dozwolone. Flowbird Mobile nie ponosi odpowiedzialności za szkody i koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku nieotrzymania powiadomień na czas lub w ogóle.

Opłaty z tytułu Usług i Produktów DZ oraz należne podatki są podawane w walucie kraju, w którym świadczona jest Usługa.

Opłaty z tytułu Usług i Produktów DZ są ustalane przez DZ i mogą zależeć od takich czynników, jak m.in. lokalizacja, pora dnia, dzień tygodnia, wydarzenia specjalne. Takie różnice pozostają poza kontrolą Flowbird Mobile i mogą nie być na czas odzwierciedlane w F.Suite. W związku z tym Flowbird Mobile nie ponosi odpowiedzialności za różnice w cenach.

Ponieważ szczegółowe stawki przewidziane przez DZ nie zawsze są widoczne za pośrednictwem F.Suite, jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze szczególnych warunków obowiązujących dla określonych Usług i Produktów DZ, przed potwierdzeniem transakcji obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że takie warunki zostały uwzględnione.

Flowbird Mobile nie jest zobowiązana do zwrotu środków lub anulowania transakcji, chyba że doszło do potwierdzonego błędu systemowego z naszej strony.

 

7.2. Metody płatności

Użytkownik zobowiązany jest wybrać metodę płatności spośród opcji dostępnych w danej lokalizacji i/lub dla określonych Usług i Produktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niektórych Usług i Produktów lub lokalizacji wymagana może być inna metoda płatności niż wybrana przez Użytkownika.

Dostępne metody płatności można znaleźć tutaj.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że dysponuje i będzie dysponować wystarczającymi środkami, aby móc korzystać z F.Suite oraz Usług i Produktów. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wywiązać się z tego zobowiązania, Flowbird Mobile zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego z Użytkownikiem oraz zamknięcia lub zablokowania Konta Użytkownika.

7.3 Faktura

Flowbird Mobile wystawia na rzecz Użytkownika faktury z tytułu Usług i Produktów w imieniu DZ, a w stosownych przypadkach Flowbird Mobile Hub.

7.4 Płatności

Zależnie od opcji w zakresie Usług i Produktów i/lub od lokalizacji, a także zależnie od wyboru Użytkownika, opłaty będą naliczane przez DZ za każdą transakcję lub okresowo.

Oprócz odnośnych Usług i Produktów DZ, za które będą pobierane opłaty, Flowbird Mobile Hub może również naliczać opłaty za dodatkowe Usługi, takie jak opłata rejestracyjna, administracyjna, transakcyjna, opłata za usługi specjalne i/lub okresowa opłata abonamentowa, które mogą być zmieniane co jakiś czas.

Akceptując Regulamin i korzystając z F.Suite, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że lokalny podmiot Flowbird Mobile Hub może w imieniu innego DZ pobierać opłatę z tytułu Usług i Produktów, w szczególności gdy Użytkownik korzysta z F.Suite zagranicą.

Dla jasności, za lokalny podmiot Flowbird Mobile Hub uznawany jest Flowbird Mobile Hub w kraju zamieszkania Użytkownika.

Więcej informacji na temat opłat Flowbird Mobile Hub można znaleźć tutaj  lub udzieli ich Administrator Konta.

Po włączeniu takiej opcji oraz w celu sprawdzenia Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) podczas procesu rejestracji z rachunku Użytkownika może zostać pobrana niewielka kwota np. 0,01 EUR.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad, warunków, ograniczeń i innych wymogów dotyczących metody płatności, określonych przez dowolnego dostawcę płatności, a Flowbird Mobile nie ponosi odpowiedzialności za opłaty transakcyjne, opłaty z tytułu niewystarczających środków ani inne opłaty naliczane przez dostawcę płatności w związku z wybraną przez Użytkownika metodą płatności.

W przypadku, gdy Użytkownik nie uiści opłat związanych z transakcją lub bezpodstawnie zażąda zwrotu środków, Flowbird Mobile ma prawo natychmiast zawiesić Konto Użytkownika i/lub dostęp do F.Suite bez uszczerbku dla swoich pozostałych praw ustawowych.

Lokalny podmiot Flowbird Mobile Hub może zadecydować o naliczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 15,00 USD lub 15,00 EUR w przypadku odrzucenia płatności transakcyjnej z dowolnego powodu, m.in. braku wystarczających środków, anulowania metody płatności Użytkownika.

Ponadto Lokalny podmiot Flowbird Mobile Hub może zatrudnić stronę trzecią w celach windykacji należności, przy czym koszty windykacji oraz odsetki od zaległych kwot ponosi Użytkownik. W takim przypadku Flowbird Mobile może według własnego uznania zablokować Konto Użytkownika.

7.5 Kody promocyjne

Flowbird Mobile może według swojego uznania oferować kody promocyjne („Kody promocyjne”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kody promocyjne:

I) mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez Użytkownika do celów wskazanych przez Flowbird oraz zgodnie z prawem;

II) nie mogą być powielane, sprzedawane ani przekazywane w inny sposób, udostępniane publicznie, chyba że za wyraźną zgodą Flowbird Mobile;

III) w dowolnym momencie i z dowolnego powodu mogą zostać dezaktywowane przez Flowbird Mobile, za co Flowbird Mobile nie będzie ponosić odpowiedzialności;

IV) mogą zostać wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi Warunkami uzupełniającymi;

V) nie stanowią podstawy do wymiany na gotówkę lub zwrotu pieniędzy;

VI) mogą stracić ważność, zanim Użytkownik je wykorzysta.

Flowbird Mobile zastrzega prawo do anulowania lub potrącenia kredytów, innych funkcji lub korzyści uzyskanych w wyniku wykorzystania Kodów promocyjnych przez Użytkownika lub inną osobę w przypadku, gdy Flowbird Mobile zasadnie stwierdzi lub uzna, że użycie lub realizacja Kodu promocyjnego były błędne, niezgodne z prawem, miały charakter oszustwa lub naruszały niniejszy Regulamin i/lub Warunki uzupełniające.

 

8. Komercyjne wiadomości elektroniczne

Tworząc Konto, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Flowbird Mobile lub jej podmiotów zależnych wiadomości elektronicznych (włączając wiadomości e-mail, SMS-y lub w stosownych przypadkach powiadomienia Push) w ramach regularnej działalności biznesowej związanej z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Flowbird Mobile ani jej podmioty zależne nie mają obowiązku umieszczania wiadomości o rezygnacji z subskrypcji w komercyjnych wiadomościach elektronicznych, jeżeli jest to niepraktyczne (włączając powiadomienia Push). Użytkownik może jednak w dowolnym momencie zamówić na swoim Koncie subskrypcję komercyjnych wiadomości elektronicznych lub przypomnień o Usługach od Flowbird Mobile lub z niej zrezygnować.

Użytkownik akceptuje również fakt, że rezygnacja z otrzymywania komercyjnych wiadomości elektronicznych może mieć wpływ na korzystanie z F.Suite. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości systemowych, włączając paragony, potwierdzenia zamówień lub odpowiedzi dotyczące wsparcia technicznego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

9.Obsługa klienta

Wszelkie pytania dotyczące naszych Usług, strony internetowej, niniejszego Regulaminu oraz inne związane z naszymi Usługami można kierować tutaj.

 

10.  Postanowienia licencyjne

Pod warunkiem, że Użytkownik będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu, Flowbird Mobile udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji obowiązującej na całym świecie bez prawa do udzielania sublicencji na instalację i/lub korzystanie z F.Suite na urządzeniu Użytkownika wyłącznie do użytku Użytkownika oraz na dostęp do informacji i ich wykorzystanie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszego Regulaminu, są zastrzeżone przez Flowbird Mobile i licencjodawców Flowbird.

Flowbird Mobile zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym Regulaminie. F.Suite, Usługi, Produkty i wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem F.Suite, włączając wszystkie prawa własności intelektualnej do wymienionych elementów, są i pozostają własnością Flowbird Mobile lub jej licencjodawców.

Użytkownik nie ma prawa:

I) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności z żadnej części Suite i/lub Usług i Produktów;

II) powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, udzielać licencji, wypożyczać, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie prezentować, transmitować, przesyłać strumieniowo, nadawać ani w inny sposób korzystać z Suite i/lub Usług i Produktów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Flowbird Mobile;

III) dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi Suite, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w obowiązujących przepisach prawa;

IV) zamieszczać odnośników, tworzyć kopii lustrzanych ani struktur ramowych w zakresie Suite i/lub Usług i Produktów;

V) inicjować ani uruchamiać programów lub skryptów w celu nadmiernego obciążenia lub utrudnienia działania i/lub ograniczenia funkcjonalności dowolnego elementu Suite i/lub Usług i Produktów; ani

VI) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Suite i/lub Usług, powiązanych z nimi systemów lub sieci, lub zakłócenia ich funkcjonowania.

 

11. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejszy Regulamin i korzystając z F.Suite, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Flowbird Mobile gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje otrzymane od Użytkownika lub na jego temat, jak określono tutaj. Obowiązywać mogą dodatkowe zasady prywatności, włączając zasady zewnętrznych administratorów, w szczególności w zakresie Usług DZ.

Niektóre strony F.Suite zawierają odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Zewnętrzne strony internetowe podlegają własnym oświadczeniom o ochronie prywatności, a Flowbird Mobile nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ich działalności, w tym m.in. z tytułu praktyk informacyjnych takich stron. Przed udostępnieniem stronom zewnętrznym jakichkolwiek informacji umożliwiających ustalenie tożsamości należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności stosownej strony zewnętrznej.

 

12. Sklepy z aplikacjami (np. Apple AppStore, Google Play)

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dostępność F.Suite może zależeć od stron trzecich udzielających Użytkownikowi licencji F.Suite, np. sklepów z aplikacjami Apple iPhone lub Android („Sklepy z aplikacjami”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że stronami niniejszej Umowy są Użytkownikiem i Flowbird Mobile, a nie Sklepy z aplikacjami, a Flowbird Mobile odpowiada za zapewnienie Użytkownikowi dostępu do F.Suite, jak określono w niniejszym Regulaminie.

Jednak w przypadku, gdy Użytkownik pobrał F.Suite ze Sklepu z aplikacjami Apple, Apple i jej podmioty zależne są beneficjentami niniejszego Regulaminu. Z chwilą akceptacji niniejszej Umowy przez Użytkownika, Apple ma prawo (i uznaje się, że prawo to zostaje przyjęte) egzekwować przestrzeganie niniejszego Regulaminu wobec Użytkownika jako jego beneficjent.

Niniejsza Umowa obejmuje odwołanie do Umowy licencyjnej Apple na aplikację z użytkownikiem końcowym, dla celów której Użytkownik jest „użytkownikiem końcowym”. W przypadku, gdy warunki Umowy licencyjnej na aplikację z użytkownikiem końcowym kolidują z postanowieniami niniejszej Umowy, rozstrzygające znaczenie mają warunki niniejszej Umowy.

 

13. Ograniczenia

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA USŁUG I PRODUKTÓW OD DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO POPRZEZ KORZYSTANIE Z F.SUITE NIE USTANAWIA FLOWBIRD MOBILE DOSTAWCĄ TAKICH USŁUG I PRODUKTÓW.

USŁUGI I PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „W JAKIEJ SĄ” ORAZ „JAK SĄ DOSTĘPNE”. FLOWBIRD MOBILE NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE, WŁĄCZAJĄC DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAWA. PONADTO, FLOWBIRD MOBILE NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI F.SUITE LUB DOWOLNYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW ZAMAWIANYCH ZA POŚREDNICTWEM F.SUITE, ANI RÓWNIEŻ DOTYCZĄCYCH NIEPRZERWANEGO LUB BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA F.SUITE I USŁUG.

USŁUGA GEOLOKALIZACJI MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. PRZED FINALIZACJĄ TRANSAKCJI ZAWSZE NALEŻY SPRAWDZIĆ WŁAŚCIWĄ LOKALIZACJĘ. FLOWBIRD MOBILE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TRANSAKCJI DOKONANYCH Z WYKORZYSTANIEM NIEWŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI.

FLOWBIRD MOBILE NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ANI FUNKCJONALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG I PRODUKTÓW DZ. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z F.SUITE ORAZ Z USŁUG LUB PRODUKTÓW ZAMAWIANYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM.

FLOWBIRD MOBILE NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD ŻADNYM DZ, NIE ZARZĄDZA NIM ANI NIE KIERUJE. DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI NIE SĄ FAKTYCZNYMI ANI RZEKOMYMI PRZEDSTAWICIELAMI, ANI PRACOWNIKAMI FLOWBIRD MOBILE.

FLOWBIRD MOBILE NIE KONTROLUJE, NIE PROMUJE ANI NIE ODPOWIADA ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI ZEWNĘTRZNE UDOSTĘPNIANE BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY W ROZWIĄZANIU I/LUB USŁUGACH. FLOWBIRD MOBILE NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE ROZWIĄZANIE, USŁUGI LUB SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

FLOWBIRD MOBILE ANI DOSTAWCA ZEWNĘTRZNY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ TRANSAKCJI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ PRZETWORZONA PRZEZ NASZE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE PŁATNOŚCI, NIEZALEŻNIE, CZY W SKUTEK BRAKU WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW W ZAKRESIE WYBRANEJ METODY PŁATNICZEJ, CZY Z INNEGO POWODU.

 

14. Ograniczenia odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności, która zgodnie z prawem nie może zostać ograniczona ani wyłączona, włączając odpowiedzialność z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych w wyniku zaniedbania oraz odpowiedzialność za oszustwo lub naruszenie praw konsumenckich Użytkownika, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mogą zostać wyłączone.

 

Na mocy niniejszego Regulaminu lub w związku z nim, Flowbird Mobile nie ponosi odpowiedzialności, włączając m.in. odpowiedzialność kontraktową, deliktową (w tym zaniedbanie, wprowadzenie w błąd), odszkodowawczą lub innego rodzaju z tytułu którychkolwiek z poniższych działań związanych z użytkowaniem F.Suite: (i) utraty zysków; (ii) utraty wpływów ze sprzedaży lub działalności gospodarczej; (iii) utraty umów lub kontraktów; (iv) utraty oczekiwanych oszczędności; (v) utraty możliwości korzystania lub uszkodzenia oprogramowania, danych lub informacji; (vi) utraty lub uszkodzenia wartości firmy; oraz (vii) straty pośrednie lub wynikowe.

Flowbird Mobile nie ponosi odpowiedzialności za:

I) szkody ani straty wynikające z transakcji dokonanych między Użytkownikiem a DZ; lub

II) dostępność i dokładność treści, produktów i usług DZ;

II) opóźnienia w realizacji lub jej brak spowodowane przyczynami pozostającymi poza zasadną kontrolą.

Łączna odpowiedzialność Flowbird Mobile wobec Użytkownika z tytułu korzystania z F.Suite (nieobejmująca innych uzgodnień między Użytkownikiem a Flowbird Mobile, w przypadku których ustalenia w zakresie odpowiedzialności reguluje oddzielna umowa) nie może przekraczać pięciuset euro (500 EUR).

W zakresie dozwolonym przez prawo, Flowbird Mobile wyłącza wszelkie gwarancje i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu czynów lub zaniechań Użytkownika lub strony trzeciej, włączając DZ.

15. Zwolnienie z odpowiedzialności. 

Użytkownik zabezpiecza i zwalania Flowbird Mobile i jej podmioty zależne oraz ich kadrę zarządzającą, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich działań, roszczeń, żądań, strat, zobowiązań, kosztów, szkód i wydatków (włączając koszty obsługi prawnej) wynikających lub związanych z:

I) korzystania przez Użytkownika z F.Suite lub Usług i Produktów pozyskanych za pośrednictwem F.Suite;

II) naruszenia przez Użytkownika dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu;

III) wykorzystania przez Flowbird Mobile Treści Użytkownika; lub

IV) naruszenia przez Użytkownika praw strony trzeciej, włączając DZ.

16.Siła wyższa

Flowbird Mobile w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej. Za działania siły wyższej uznaje się między innymi wszelkie naruszenia spowodowane przez strony trzecie niepodlegające kontroli Flowbird Mobile ani DZ i/lub wszelkie przyczyny lub okoliczności zewnętrzne poza zasadną kontrolą Flowbird Mobile lub DZ, włączając m.in.: działania siły wyższej, powodzie, susze, pożary, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, konflikty społeczne, interwencje władz cywilnych lub wojskowych, ataki terrorystyczne, wojny domowe, zamieszki lub rozruchy, wojny, groźby wojny lub przygotowania do wojny, konflikty zbrojne, nałożenie sankcji, embargo lub zerwanie stosunków dyplomatycznych, skażenia nuklearne, chemiczne lub biologiczne lub gromy dźwiękowe, przepisy prawa lub działania podjęte przez rząd lub organ władzy publicznej, włączając m.in. wprowadzenie ograniczeń eksportowych lub importowych, kontyngentów lub zakazów, zawalenie się budynków, pożary, eksplozje lub wypadki, epidemie, pandemie, przerwanie dostaw lub awarie usług użyteczności publicznej, sieci telekomunikacyjnej lub zasilania, cyberataki.

 

17. Wypowiedzenie

Użytkownik może wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zamykając swoje Konto lub kontaktując się z nami pod adresem: https://flowbird.pl/contact/.Wypowiedzenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na nasze prawa ani obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe przed jego wypowiedzeniem, a zgodnie z naszą Polityką prywatności Konto Użytkownika na stałe zostaje naszą własnością. Użytkownik zobowiązany jest w ciągu 30 dni zwrócić Flowbird Mobile Hub wszystkie dostarczone Produkty, w przeciwnym wypadku naliczona może zostać opłata.

W dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny Flowbird Mobile może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zakończyć świadczenie na rzecz Użytkownika wszelkich Usług, ogólnie zaprzestać oferowania lub odmówić dostępu do F.Suite lub wszelkich Usług i Produktów w całości lub części.

Możliwość zawieszenia, ograniczenia lub zamknięcia Konta Użytkownika przez Flowbird Mobile nie ogranicza ani nie wyklucza innych środków prawnych, jakie mogą przysługiwać Flowbird Mobile i/lub DZ, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy.

 

18. Postanowienia ogólne

18.1 Cesja

Flowbird Mobile ma prawo scedować, przenieść niniejszy Regulamin lub zawarte w nim prawa i obowiązki, lub zlecić podwykonawstwo w tym zakresie, w całości lub części, bez uprzedniej zgody Użytkownika, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do ograniczenia praw przysługujących Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

Użytkownik nie ma prawa scedować, przenieść niniejszego Regulaminu ani zawartych w nim praw i obowiązków, lub zlecić podwykonawstwa w tym zakresie, w całości ani części, ponieważ korzystanie z F.Suite ma charakter osobisty, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie z Flowbird Mobile.

18.2 Nieważność postanowień

Nieważność dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałej jego części. Każde nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za usunięte.

18.3 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie przepisom prawa niderlandzkiego i zgodnie z nim należy go interpretować, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, chyba że Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, a ustawowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika obejmują przepisy korzystniejsze dla Użytkownika — w takim przypadku zastosowanie mogą mieć takie przepisy. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG) nie ma zastosowania. W przypadku sporów związanych z F.Suite lub Regulaminem Użytkownik zobowiązuje się w pierwszej kolejności dążyć do ugodowego rozwiązania sporu, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jeżeli Użytkownik i Flowbird Mobile nie osiągną porozumienia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od złożenia przez Użytkownika wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu, Użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe dotyczące F.Suite przed właściwym sądem niderlandzkim. Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, może wszcząć postępowanie sądowe dotyczące F.Suite przed właściwym sądem swojego kraju zamieszkania. Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, Flowbird Mobile może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Użytkownikowi wyłącznie w kraju zamieszkania Użytkownika, chyba że Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą — w takim wypadku Użytkownik zobowiązuje się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów niderlandzkich zgadza się, że wszelkie spory będą rozstrzygane w języku angielskim.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.