Przejdź do zawartości

Regulamin Flowbird Mobile

01 marca 2023

W SKRÓCIE

Niniejszy regulamin obejmuje korzystanie z Platformy Yellowbrick International BV oraz dostęp do Usług i Produktów.

Za pośrednictwem Platformy Użytkownik ma dostęp do Usług i Produktów oferowanych w określonych lokalizacjach. Takie Usługi i Produkty są oferowane pod markami Flowbird i Yellowbrick lub, w zależności od przypadku, pod marką Dostawcy Zewnętrznego.

W zakresie Usług i Produktów Dostawcy Zewnętrznego Użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z Dostawcą Zewnętrznym, w stosunku do którego Yellowbrick International BV występuje jako pośrednik, umożliwiając Użytkownikowi zamawianie i otrzymywanie takich Usług i Produktów Dostawcy zewnętrznego. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że Usługi i Produkty Dostawcy zewnętrznego są dostarczane przez Dostawców zewnętrznych, a nie przez Yellowbrick International BV. 

Użytkownik może zostać zobowiązany przez Yellowbrick International BV do akceptacji dodatkowych warunków regulujących korzystanie z Platformy.

Prosimy o uważne przeczytanie obowiązującego Regulaminu. Zawiera on informacje dotyczące Usług i praw Użytkownika oraz inne ważne komunikaty.

Należy pamiętać, że brak pełnej koncentracji na drodze może stanowić zagrożenie – Yellowbrick International BV odradza korzystanie z Platformy podczas prowadzenia pojazdu. W szczególności surowo zabrania się niewerbalnej interakcji z Platformą do momentu zatrzymania pojazdu. 

 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG.

 

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin z późniejszymi zmianami określa warunki, na jakich Yellowbrick International BV udostępnia Użytkownikom Usługi i Produkty. W związku z tym, dostęp i korzystanie z Platformy podlega niniejszemu Regulaminowi. Przed uzyskaniem dostępu do Platformy oraz możliwości korzystania z Usług i zamawiania Produktów Użytkownik zobowiązany jest przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin.

Akceptacja niniejszego Regulaminu ustanawia stosunek umowny między Użytkownikiem a Yellowbrick International BV. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Platformy ani korzystać z Usługi i Produktów dostarczanych za jej pośrednictwem.

Niniejszy Regulamin wyraźnie zastępuje wcześniejsze porozumienia lub uzgodnienia, jakie Użytkownik i Yellowbrick International BV mogli zawrzeć w tym samym celu.

Należy pamiętać, że Warunki uzupełniające mogą mieć zastosowanie do części lub wszystkich Usług i Produktów, na przykład i bez ograniczeń do poszczególnych wydarzeń, działań lub promocji, Usług i Produktów dedykowanych dla określonych lokalizacji. Użytkownik otrzyma takie Warunki uzupełniające i będzie zobowiązany je zaakceptować przed skorzystaniem z Usług i Produktów, do których takie Warunki uzupełniające mają zastosowanie.

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu ich przez Użytkownika Warunki uzupełniające stanowią uzupełnienie i część Regulaminu dla celów odnośnych Usług i Produktów. Jeżeli w Warunkach uzupełniających nie wskazano inaczej, w przypadku kolidujących postanowień dotyczących odnośnych Usług i Produktów, Warunki uzupełniające są nadrzędne w stosunku do Regulaminu.

Okresowo Yellowbrick International BV może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Użytkownik otrzyma informacje o wprowadzonych zmianach. Jeżeli w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, nie wskazano inaczej, oraz o ile prawo nie nakazuje inaczej, zmieniony Regulamin wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. W związku z tym, po dostarczeniu przez Yellowbrick International BV takiego zawiadomienia dalszy dostęp i korzystanie przez Użytkownika z Platformy zostaną uznane za potwierdzenie akceptacji wprowadzonych zmian. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, zobowiązany jest zrezygnować z dostępu do Platformy i zaprzestać korzystania z Usług. Jeżeli wymaga tego prawo, Użytkownik zostanie zobowiązany do akceptacji takich zmian przed uzyskaniem dostępu do Platformy i/lub rozpoczęciem korzystania z Usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Platformy zawsze jest dobrowolne.

Zasady gromadzenia i wykorzystania przez Yellowbrick International BV danych osobowych w związku z udostępnianymi Usługami i Produktami zostały określone w Polityce prywatności Yellowbrick International BV.

W każdym przypadku Yellowbrick International BV może przekazać doradcy prawnemu lub ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne informacje (włączając dane kontaktowe Użytkownika) w przypadku skargi, sporu lub konfliktu oraz jeżeli takie informacje lub dane są niezbędne do rozpatrzenia skargi, rozwiązania sporu lub konfliktu.

2. Definicje

2.1 Yellowbrick International BV: oznacza podmiot, z którym Użytkownik zawiera niniejszą umowę o dostęp do Platformy oraz – w zależności od przypadku — korzystanie z Usług. Yellowbrick International BV, spółka założona zgodnie z przepisami prawa niderlandzkiego, z siedzibą mieszczącą się pod adresem Joop Geesinkweg 203b, 1114AB, Amsterdam-Duivendrecht, Niderlandy, nr VAT NL854398077B01, nr COC: 61575372.

2.2 Użytkownik: oznacza osobę fizyczną korzystającą z Platformy dla własnych potrzeb – prywatnych lub biznesowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.3 Platforma: oznacza kompleksowe rozwiązanie technologiczne dostarczane przez Yellowbrick International BV, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usług i Produktów.

2.4 Lokalne Centrum Usługowe: oznacza lokalny podmiot, za pośrednictwem którego Platforma jest udostępniana, promowana lub wspierana na szczeblu lokalnym. Lista dostępnych Lokalnych Centrów Usługowych znajduje się tutaj.

2.5 Dostawca Zewnętrzny (lub DZ): oznacza dostawców zewnętrznych, włączając Lokalne Centrum Usługowe, z którymi Yellowbrick International BV współpracuje w zakresie zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Usług Dostawców zewnętrznych i/lub Produktów Dostawców zewnętrznych za pośrednictwem Platformy.

2.6 Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin okresowo podlegający zmianom oraz ewentualne Warunki uzupełniające obejmujące dedykowane Usługi, Produkty i/lub lokalizacje

2.7 Warunki uzupełniające: oznaczają wszelkie dodatkowe, szczegółowe warunki dotyczące Usług i Produktów, które Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować.

2.8 Usługi: oznaczają usługi Yellowbrick International BV lub Lokalnych Centrów Usługowych lub Usługi Dostawców zewnętrznych, do których Użytkownik otrzymuje dostęp za pośrednictwem Platformy. Usługi są wyświetlane za pośrednictwem Platformy, a ich dostępność zależy od kraju i dokładnej lokalizacji.

Yellowbrick International BV ma prawo w dowolnym momencie zmodyfikować w całości lub

2.9 Usługi DZ: oznaczają usługi świadczone przez Dostawców zewnętrznych, włączając możliwość zakupu Produktów Dostawców zewnętrznych, oraz Usługi dostępne na żądanie Użytkownika za pośrednictwem Platformy . Lista dostępnych Usług DZ znajduje się tutaj. Dla zachowania jasności, Yellowbrick International BV nie odpowiada za świadczenie Usług Dostawców zewnętrznych na rzecz Użytkownika.

2.10 Usługi Yellowbrick: oznaczają usługi niebędące Usługami Dostawców zewnętrznych, na przykład dostęp do Platformy. Powyższe obejmuje Aplikację mobilną, Witrynę internetową, usługę rozliczeniową, dostarczenie biletów elektronicznych, dostęp do Usług Dostawców zewnętrznych, zarządzanie kontem, przetwarzanie płatności.

2.11 Usługi Flowbird Mobile Hub: Usługi Lokalnego Centrum Usługowego: oznaczają usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez dowolne Lokalne Centrum Usługowe za pośrednictwem Platformy. Takie Usługi są świadczone bezpośrednio przez Lokalne Centrum Usługowe pod znakami towarowymi Flowbird i Yellowbrick. Lista dostępnych Lokalnych Centrów Usługowych znajduje się tutaj.

2.12 Produkty: oznaczają wszelkie towary, które Użytkownik może zamówić za pośrednictwem Platformy. Takie towary dostarcza bezpośrednio Lokalne Centrum Usługowe lub dowolny z Dostawców Zewnętrznych, w zależności od przypadku. Dla zachowania jasności, Yellowbrick International BV nie odpowiada za dostarczanie Produktów Dostawców Zewnętrznych na rzecz Użytkownika. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą wyłącznie Dostawcy zewnętrzni.

2.13 Produkty DZ: oznaczają towary sprzedawane przez Dostawców Zewnętrznych za pośrednictwem Platformy. Lista dostępnych Produktów Dostawców zewnętrznych znajduje się tutaj. 

2.14 Produkty Lokalnych Centrów Usługowych: oznaczają towary sprzedawane bezpośrednio przez Lokalne Centrum Usługowe. Lista dostępnych Produktów Lokalnych Centrów Usługowych znajduje się tutaj.

2.15 Konto: oznacza osobiste konto Użytkownika, które Użytkownik lub Administrator Użytkownika może utworzyć, aby umożliwić Użytkownikowi zamawianie Usług i/lub Produktów do użytku prywatnego lub zawodowego, jeżeli tak zgłoszono.

2.16 Interfejs dostępu: oznaczają środki dostępu do Platformy, jak określono w punkcie 4.2. poniżej

2.17 Administrator: oznacza przedstawiciela pracodawcy i/lub organizacji Użytkownika, którzy zawarli z Lokalnym Centrum Usługowym umowę w ramach  Oferty floty biznesowej i którzy mogą utworzyć Konto, do którego Użytkownik ma dostęp. Użytkownik potwierdza, że zna wewnętrzne polityki swojego pracodawcy i/lub organizacji dotyczące korzystania z Platformy do celów biznesowych i będzie ich przestrzegać.

 

3. Produkty i usługi

Platforma w określonych lokalizacjach ) zapewnia Użytkownikowi dostęp do oferowanych Usług i Produktów, takich jak m.in. parkowanie lub ładowanie pojazdów elektrycznych.

Jeżeli w oddzielnej umowie na piśmie Yellowbrick International BV i Użytkownik nie uzgodnili inaczej, dostęp do Platformy zapewniany jest wyłącznie do użytku osobistego.

 

4. Dostęp do Platformy

4.1 Konto

Aby Użytkownik mógł w pełni wykorzystać możliwości Platformy oraz uzyskać całkowity dostęp do oferowanych Usług i Produktów, Użytkownik lub Administrator Konta Użytkownika musi zarejestrować i prowadzić aktywne Konto jako osoba prywatna (niezależnie, czy w celach prywatnych, czy służbowych).

Użytkownik musi być pełnoletni, aby móc założyć Konto i uzyskać dostęp do Usług i Produktów.

Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika przekazania Yellowbrick International BV określonych danych osobowych oraz – w zasadnych przypadkach – firmowych, takich jak imię i nazwisko Użytkownika, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu, firma (w przypadku użytku służbowego) oraz informacji o co najmniej jednej autoryzowanej metodzie płatności.

Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać na swoim Koncie dokładne, pełne i aktualne informacje. Niewywiązanie się z obowiązku zamieszczania na Koncie dokładnych, pełnych i aktualnych informacji, w tym posiadanie nieważnej lub wygasłej metody płatności, może skutkować niemożliwością uzyskania dostępu lub korzystania z Usług i Produktów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone na jego Koncie oraz zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła do swojego Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Konta oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Lokalne Centrum Usługowe w przypadku nieupoważnionego korzystania z Konta. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, chyba że Yellowbrick International BV udzielił pisemnej zgody stanowiącej inaczej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za przekazanie wszystkich wymaganych i dokładnych informacji w celu właściwego przeprowadzenia transakcji.

Szczegółowe informacje o ostatniej transakcji dostępne są na Koncie Użytkownika.

Użytkownik nie ma prawa scedować ani przekazać swojego Konta w inny sposób na inną osobę lub podmiot. Podczas uzyskiwania dostępu z Platformy lub korzystania z niego, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może uzyskiwać dostęp lub korzystać z Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie będzie powodować uciążliwości, zakłóceń, problemów ani szkód majątkowych w stosunku do Yellowbrick International BV (lub dowolnej z jej podmiotów zależnych), Dostawców Zewnętrznych ani innych stron trzecich. W określonych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości lub zweryfikowanie jej w inny sposób w celu uzyskania dostępu do Usług i Produktów oraz korzystania z nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości lub zweryfikowania jej w inny sposób, dostęp do Platformy oraz Usług i Produktów może nie zostać zapewniony.

Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa, regulacji, ograniczeń, zasad, polityk i warunków, mających zastosowanie do Usług i Produktów, a w szczególności do odnośnych Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych, które są nadrzędne wobec innych informacji otrzymywanych od Yellowbrick International BV.

4.2 Interfejs dostępu

Dostęp do Platformy można uzyskać za pośrednictwem jednego z udostępnionych Użytkownikowi Interfejsów dostępu, włączając – o ile to możliwe – aplikacje mobilne, witrynę internetową, wiadomości tekstowe/SMS-y, telefoniczny system rozpoznawania głosu (IVR), aplikacje samochodowe, systemy telematyczne pojazdu, karty lub tokeny dostępu oraz system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR). Aktualnie dostępne kanały dostępu można sprawdzić tutaj.

Interfejsy dostępu są nieustannie rozwijane i mogą być okresowo aktualizowane lub wycofywane według własnego uznania Yellowbrick International BV.

Użytkownik zawsze zobowiązany jest przestrzegać instrukcji Interfejsów dostępu i je aktualizować

4.3 Produkty wymagane do świadczenia usług

W stosownych przypadkach, aby Użytkownik mógł korzystać z Usług Dostawców Zewnętrznych Lokalne Centrum Usługowe musi dostarczyć Użytkownikowi określone Produkty (np. kartę identyfikacyjną). Jeżeli tak wskazano, takie Produkty pozostają własnością Lokalnego Centrum Usługowego. W przypadku zagubienia takich Produktów, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Lokalne Centrum Usługowe klikając tutaj.

W takim przypadku Lokalne Centrum Usługowe może obciążyć Użytkownika dodatkowymi opłatami za wymianę takich Produktów.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

4.4 Dostęp do sieci

Użytkownik ma świadomość, że dostęp do Platformy oraz do Usług i Produktów za pośrednictwem Platformy wymaga odpowiedniego dostępu do sieci, za który Użytkownik pozostaje odpowiedzialny. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z Platformy ze swojego urządzenia, obowiązywać mogą opłaty za transmisję danych i wysyłanie wiadomości zgodne z cennikiem operatora sieci komórkowej Użytkownika. Użytkownik odpowiada za nabycie oraz aktualizację kompatybilnych urządzeń lub sprzętu komputerowego, niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z Platformy, Usług i Produktów oraz ich aktualizacji.

Yellowbrick International BV nie gwarantuje, że Usługi lub dowolna ich część będą właściwie działać na danych urządzeniach lub sprzęcie komputerowym. Ponadto, świadczenie Usług może być narażone na awarie i opóźnienia związane z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej.

5. Treści Użytkownika (Twoje Treści) 

Yellowbrick International BV może według własnego uznania zezwolić Użytkownikowi na przesyłanie, wczytywanie, publikowanie lub udostępnianie Yellowbrick International BV w inny sposób za pośrednictwem Platformy treści i informacji, włączając komentarze i opinie na temat Usług, Produktów i/lub Platformy, inicjowanie zgłoszeń do pomocy technicznej oraz przesyłanie zgłoszeń na konkursy i promocje („Treści Użytkownika”). Wszystkie Treści Użytkownika pozostają jego własnością. Jednakże, przesyłając Treści Użytkownika do Yellowbrick International BV, Użytkownik udziela Yellowbrick International BV wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji obowiązującej na całym świecie, z prawem do udzielania podlicencji, na wykorzystanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie oraz wykorzystywanie w inny sposób Treści Użytkownika we wszystkich formatach i kanałach dystrybucji znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (w tym w związku z Usługami i działalnością Yellowbrick International BV oraz na stronach internetowych i serwisach zewnętrznych), bez konieczności zawiadamiania Użytkownika lub uzyskania jego zgody oraz bez obowiązku dokonania zapłaty na rzecz Użytkownika, innej osoby lub innego podmiotu.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

I) Użytkownik jest jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich Treści Użytkownika albo posiada wszystkie prawa, licencje, zgody i upoważnienia niezbędne, aby udzielić Yellowbrick International BV licencji na Treści Użytkownika, jak określono powyżej; oraz

II) Treści Użytkownika, ich przesłanie, wczytanie, opublikowanie lub w inny sposób udostępnienie przez Użytkownika, ani wykorzystanie Treści Użytkownika przez Yellowbrick International BV na mocy niniejszego dokumentu nie będzie stanowić naruszenia ani przywłaszczenia własności intelektualnej ani praw własności strony trzeciej lub praw do wizerunku ani praw do zachowania prywatności, ani skutkować naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać Treści Użytkownika, które mają charakter oszczerczy, nienawistny, brutalny, nieprzyzwoity, pornograficzny, niezgodny z prawem lub w inny sposób obraźliwy – według wyłącznego uznania Yellowbrick International BV – niezależnie, czy takie materiały są chronione przez prawo, czy nie. Yellowbrick International BV ma prawo, ale nie jest zobowiązana do weryfikacji, monitorowania lub usunięcia Treści Użytkownika, według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.

6. Informacje zwrotne Użytkownika (Twoje informacje zwrotne) 

Ponieważ Yellowbrick International BV szanuje prawa do pomysłów Użytkownika, prosimy o nieprzesyłanie do Yellowbrick International BV lub jej podmiotów zależnych poufnych pomysłów, informacji i sugestii w żadnej formie. W przypadku pomysłów, informacji lub sugestii przesłanych przez Użytkownika, niezależnie od treści komunikatu, który im towarzyszy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesłanie materiałów ma charakter dobrowolny, a w stosunku do materiałów zastosowanie mają następujące warunki: (i) przesłane przez Użytkownika materiały i ich zawartość automatycznie stają się własnością Yellowbrick International BV bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Użytkownika; (ii) Yellowbrick International BV nie ma obowiązku weryfikacji materiałów przesłanych przez Użytkownika; (iii) Yellowbrick International BV może wdrożyć i rozpowszechnić dowolną część materiałów przesłanych przez Użytkownika do dowolnego celu i w dowolny sposób bez prawa do wynagrodzenia dla Użytkownika; oraz (iv) Yellowbrick International BV nie ma obowiązku zachowania poufności materiałów przesłanych przez Użytkownika.

 

7. Opłaty i Płatności 

7.1. Opłaty

Opłaty za Usługi i Produkty są podawane do wiadomości przed zatwierdzeniem przez Użytkownika zamówienia. Transakcja zostanie uznana za wiążącą dla Dostawcy zewnętrznego w momencie pisemnego potwierdzenia przez Użytkownika zamówienia (np. w formie paragonu, faktury lub transakcji zarejestrowanej na Koncie Użytkownika). W przypadku nienależnego naliczenia płatności Użytkownik ma prawo zakwestionować nienależną płatność w ciągu 60 dni od daty transakcji.

Jeżeli Użytkownik chce zmodyfikować transakcję w toku, Użytkownik lub Administrator Konta Użytkownika mogą zarządzać nią tutaj:https://my.flowbirdapp.com/. W przypadku jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt pod adresem: https://flowbird.pl/contact/.

W ramach świadczonych Usług Yellowbrick International BV może przesyłać do Użytkownika przypomnienia, alerty lub ważne powiadomienia za pośrednictwem dowolnych kanałów komunikacji pisemnej, np. powiadomień Push, wiadomości tekstowych lub e-mail. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że otrzymywanie dowolnego rodzaju powiadomień nie jest gwarantowane oraz że Użytkownik odpowiada za terminową aktywację lub dezaktywację Usługi, gdy jest to dozwolone. Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności za szkody i koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku nieotrzymania powiadomień na czas lub w ogóle.

Opłaty z tytułu Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych oraz należne podatki są podawane w walucie kraju, w którym świadczona jest Usługa.

Opłaty z tytułu Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych są ustalane przez Dostawców Zewnętrznych i mogą zależeć od takich czynników, jak m.in. lokalizacja, pora dnia, dzień tygodnia, wydarzenia specjalne. Takie różnice pozostają poza kontrolą Yellowbrick International BV i mogą nie być na czas odzwierciedlane na Platformie. W związku z tym Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności za różnice w cenach.

Ponieważ szczegółowe stawki przewidziane przez Dostawców Zewnętrznych nie zawsze są widoczne za pośrednictwem Platformy, jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze szczególnych warunków obowiązujących dla określonych Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych, przed potwierdzeniem transakcji obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że takie warunki zostały uwzględnione.

Yellowbrick International BV nie jest zobowiązana do zwrotu środków lub anulowania transakcji, chyba że doszło do potwierdzonego błędu systemowego ze strony Yellowbrick International BV.

 

7.2. Metody płatności

Użytkownik zobowiązany jest wybrać metodę płatności spośród opcji dostępnych w danej lokalizacji i/lub dla określonych Usług i Produktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niektórych Usług i Produktów lub lokalizacji wymagana może być inna metoda płatności niż wybrana przez Użytkownika.

Dostępne metody płatności można znaleźć tutaj.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że dysponuje i będzie dysponować wystarczającymi środkami, aby móc korzystać z Platformy oraz Usług i Produktów. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wywiązać się z tego zobowiązania, Yellowbrick International BV zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego z Użytkownikiem oraz zamknięcia lub zablokowania Konta Użytkownika.

7.3 Faktura

Yellowbrick International BV wystawia na rzecz Użytkownika faktury z tytułu swoich Usług i Produktów w imieniu Dostawców Zewnętrznych, a w stosownych przypadkach Lokalnego Centrum Usługowego.

7.4 Płatności

W zależności od Usług i Produktów i/lub od lokalizacji, a także zależnie od wyboru Użytkownika, opłaty będą naliczane przez Dostawców Zewnętrznych, w tym przez Lokalne Centrum Usługowe, za każdą transakcję lub okresowo.

Oprócz odnośnych Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych, za które będą pobierane opłaty, Lokalne Centrum Usługowe może również naliczać opłaty za dodatkowe Usługi, takie jak opłata rejestracyjna, administracyjna, transakcyjna, opłata za usługi specjalne i/lub okresowa opłata abonamentowa, które mogą być zmieniane co jakiś czas.

Akceptując Regulamin i korzystając z Platformy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Lokalne Centrum Usługowe może w imieniu innego Dostawcy zewnętrznego pobierać opłatę z tytułu Usług i Produktów, w szczególności gdy Użytkownik korzysta z Platformy zagranicą.

Dla jasności, Lokalne Centrum Usługowe Użytkownika oznacza Lokalne Centrum Usługowe w kraju zamieszkania Użytkownika.

Więcej informacji na temat opłat Lokalnego Centrum Usługowego można znaleźć tutaj lub udzieli ich Administrator Konta.

Po włączeniu takiej opcji oraz w celu sprawdzenia Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) podczas procesu rejestracji z rachunku Użytkownika może zostać pobrana niewielka kwota np. 0,01 EUR.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad, warunków, ograniczeń i innych wymogów dotyczących metody płatności, określonych przez dowolnego dostawcę płatności, a Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności za opłaty transakcyjne, opłaty z tytułu niewystarczających środków ani inne opłaty naliczane przez dostawcę płatności w związku z wybraną przez Użytkownika metodą płatności.

W przypadku, gdy Użytkownik nie uiści opłat związanych z transakcją lub bezpodstawnie zażąda zwrotu środków, Yellowbrick International BV ma prawo natychmiast zawiesić Konto Użytkownika i/lub dostęp do Platformy bez uszczerbku dla swoich pozostałych praw ustawowych.

Lokalne Centrum Usługowe może zadecydować o naliczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 15,00 USD lub 15,00 EUR w przypadku odrzucenia płatności transakcyjnej z dowolnego powodu, m.in. braku wystarczających środków, anulowania metody płatności Użytkownika.

Ponadto Lokalne Centrum Usługowe może zatrudnić stronę trzecią w celach windykacji należności, przy czym koszty windykacji oraz odsetki od zaległych kwot ponosi Użytkownik. W takim przypadku Yellowbrick International BV może według własnego uznania zablokować Konto Użytkownika.

7.5 Kody promocyjne

Lokalne Centrum Usługowe może według swojego uznania oferować kody promocyjne („Kody promocyjne”) w ramach Platformy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kody promocyjne

I) mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez Użytkownika do celów wskazanych w ramach Platformy oraz zgodnie z prawem;

II) nie mogą być powielane, sprzedawane ani przekazywane w inny sposób, udostępniane publicznie, chyba że za wyraźną zgodą;

III) w dowolnym momencie i z dowolnego powodu mogą zostać dezaktywowane, za co Yellowbrick BV oraz Lokalne Centrum Usługowe nie będzie ponosić odpowiedzialności;

IV) mogą zostać wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi Warunkami uzupełniającymi;

V) nie stanowią podstawy do wymiany na gotówkę lub zwrotu pieniędzy;

VI) mogą stracić ważność, zanim Użytkownik je wykorzysta.

Yellowbrick International BV i/lub Lokalne Centrum Usługowe zastrzega prawo do anulowania lub potrącenia kredytów, innych funkcji lub korzyści uzyskanych w wyniku wykorzystania Kodów promocyjnych przez Użytkownika lub inną osobę w przypadku, gdy można zasadnie stwierdzić lub uznać, że użycie lub realizacja Kodu promocyjnego były błędne, niezgodne z prawem, miały charakter oszustwa lub naruszały niniejszy Regulamin i/lub Warunki uzupełniające.

 

8. Komercyjne wiadomości elektroniczne

Tworząc Konto, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Yellowbrick International BV lub Lokalnego Centrum Usługowego wiadomości elektronicznych (włączając wiadomości e-mail, SMS-y lub w stosownych przypadkach powiadomienia Push) w ramach regularnej działalności biznesowej związanej z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Yellowbrick International BV ani jej podmioty zależne nie mają obowiązku umieszczania wiadomości o rezygnacji z subskrypcji w komercyjnych wiadomościach elektronicznych, jeżeli jest to niepraktyczne (włączając powiadomienia Push). Użytkownik może jednak w dowolnym momencie zamówić na swoim Koncie subskrypcję komercyjnych wiadomości elektronicznych lub przypomnień o Usługach od Yellowbrick International BV lub z niej zrezygnować.

Użytkownik akceptuje również fakt, że rezygnacja z otrzymywania komercyjnych wiadomości elektronicznych może mieć wpływ na korzystanie z Platformy. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości systemowych, włączając paragony, potwierdzenia zamówień lub odpowiedzi dotyczące wsparcia technicznego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

9.Obsługa klienta

Wszelkie pytania dotyczące naszych Usług, strony internetowej, niniejszego Regulaminu oraz inne związane z naszymi Usługami można kierować tutaj.

 

10.  Postanowienia licencyjne

Pod warunkiem, że Użytkownik będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu, Yellowbrick International BV udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji obowiązującej na całym świecie bez prawa do udzielania podlicencji na instalację i/lub korzystanie z Platformy na urządzeniu Użytkownika wyłącznie do użytku Użytkownika oraz na dostęp do informacji i ich wykorzystanie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszego Regulaminu, są zastrzeżone przez Yellowbrick International BV.

Yellowbrick International BV zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym Regulaminie. Platforma, Usługi, Produkty i wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem Platformy, włączając wszystkie prawa własności intelektualnej do wymienionych elementów, są i pozostają własnością Yellowbrick International BV lub jej licencjodawców.

Użytkownik nie ma prawa:

I) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności z żadnej części Suite i/lub Usług i Produktów;

II) powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, udzielać licencji, wypożyczać, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie prezentować, transmitować, przesyłać strumieniowo, nadawać ani w inny sposób korzystać z Platformy i/lub Usług i Produktów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Yellowbrick International BV;

III) dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi Platformy, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w obowiązujących przepisach prawa;

IV) zamieszczać odnośników, tworzyć kopii lustrzanych ani struktur ramowych w zakresie Platformy i/lub Usług i Produktów;

V) inicjować ani uruchamiać programów lub skryptów w celu nadmiernego obciążenia lub utrudnienia działania i/lub ograniczenia funkcjonalności dowolnego elementu Platformy i/lub Usług i Produktów; ani

VI) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Platformy i/lub Usług, powiązanych z nimi systemów lub sieci, lub zakłócenia ich funkcjonowania.

 

11. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejszy Regulamin i korzystając z Platformy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yellowbrick International BV gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje otrzymane od Użytkownika lub na jego temat, jak określono tutaj. Obowiązywać mogą dodatkowe zasady prywatności, włączając zasady zewnętrznych administratorów, w szczególności w zakresie Usług Dostawców Zewnętrznych.

Niektóre strony Platformy zawierają odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Zewnętrzne strony internetowe podlegają własnym oświadczeniom o ochronie prywatności, a Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ich działalności, w tym m.in. z tytułu praktyk informacyjnych takich stron. Przed udostępnieniem stronom zewnętrznym jakichkolwiek informacji umożliwiających ustalenie tożsamości należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności stosownej strony zewnętrznej.

12. Sklepy z aplikacjami (np. Apple AppStore, Google Play)

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dostępność Platformy może zależeć od stron trzecich udzielających Użytkownikowi licencji dla Platformy, np. sklepów z aplikacjami Apple iPhone lub Android („Sklepy z aplikacjami”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że stronami niniejszej Umowy są Użytkownikiem i Yellowbrick International BV, a nie Sklepy z aplikacjami, a Yellowbrick International BV odpowiada za zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Platformy, jak określono w niniejszym Regulaminie.

Jednak w przypadku, gdy Użytkownik pobrał Platformę ze Sklepu z aplikacjami Apple, Apple i jej podmioty zależne są beneficjentami niniejszego Regulaminu. Z chwilą akceptacji niniejszej Umowy przez Użytkownika, Apple ma prawo (i uznaje się, że prawo to zostaje przyjęte) egzekwować przestrzeganie niniejszego Regulaminu wobec Użytkownika jako jego beneficjent.

Niniejsza Umowa obejmuje odwołanie do Umowy licencyjnej Apple na aplikację z użytkownikiem końcowym, dla celów której Użytkownik jest „użytkownikiem końcowym”. W przypadku, gdy warunki Umowy licencyjnej na aplikację z użytkownikiem końcowym kolidują z postanowieniami niniejszej Umowy, rozstrzygające znaczenie mają warunki niniejszej Umowy.

 

13. Ograniczenia

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA USŁUG I PRODUKTÓW OD DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO POPRZEZ KORZYSTANIE Z PLATFORMY NIE USTANAWIA YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV DOSTAWCĄ TAKICH USŁUG I PRODUKTÓW.

USŁUGI I PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „W JAKIEJ SĄ” ORAZ „JAK SĄ DOSTĘPNE”. YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE, WŁĄCZAJĄC DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAWA. PONADTO, YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI PLATFORMY LUB DOWOLNYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW ZAMAWIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY, ANI RÓWNIEŻ DOTYCZĄCYCH NIEPRZERWANEGO LUB BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA PLATFORMY I USŁUG.

USŁUGA GEOLOKALIZACJI MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. PRZED FINALIZACJĄ TRANSAKCJI ZAWSZE NALEŻY SPRAWDZIĆ WŁAŚCIWĄ LOKALIZACJĘ. YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TRANSAKCJI DOKONANYCH Z WYKORZYSTANIEM NIEWŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI.

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ANI FUNKCJONALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG I PRODUKTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY ORAZ Z USŁUG LUB PRODUKTÓW ZAMAWIANYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM.

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD ŻADNYM DOSTAWCĄ ZEWNĘTRZNYM, NIE ZARZĄDZA NIM ANI NIE KIERUJE. DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI NIE SĄ FAKTYCZNYMI ANI RZEKOMYMI PRZEDSTAWICIELAMI, ANI PRACOWNIKAMI YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV.

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE KONTROLUJE, NIE PROMUJE ANI NIE ODPOWIADA ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI ZEWNĘTRZNE UDOSTĘPNIANE BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY W ROZWIĄZANIU I/LUB USŁUGACH. YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE ROZWIĄZANIE, USŁUGI LUB SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV ANI DOSTAWCA ZEWNĘTRZNY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ TRANSAKCJI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ PRZETWORZONA PRZEZ NASZE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE PŁATNOŚCI, NIEZALEŻNIE, CZY W SKUTEK BRAKU WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW W ZAKRESIE WYBRANEJ METODY PŁATNICZEJ, CZY Z INNEGO POWODU.

14. Ograniczenia odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności, która zgodnie z prawem nie może zostać ograniczona ani wyłączona, włączając odpowiedzialność z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych w wyniku zaniedbania oraz odpowiedzialność za oszustwo lub naruszenie praw konsumenckich Użytkownika, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mogą zostać wyłączone.

Na mocy niniejszego Regulaminu lub w związku z nim, Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności, włączając m.in. odpowiedzialność kontraktową, deliktową (w tym zaniedbanie, wprowadzenie w błąd), odszkodowawczą lub innego rodzaju z tytułu którychkolwiek z poniższych działań związanych z użytkowaniem Platformy: (i) utraty zysków; (ii) utraty wpływów ze sprzedaży lub działalności gospodarczej; (iii) utraty umów lub kontraktów; (iv) utraty oczekiwanych oszczędności; (v) utraty możliwości korzystania lub uszkodzenia oprogramowania, danych lub informacji; (vi) utraty lub uszkodzenia wartości firmy; (vii) szkody pośrednie oraz (vii) straty pośrednie lub wynikowe.

Yellowbrick International BV i Lokalne Centrum Usługowe nie ponoszą odpowiedzialności za:

I) szkody ani straty wynikające z transakcji dokonanych między Użytkownikiem a DZ; lub

II) dostępność i dokładność treści, produktów i usług DZ;

II) opóźnienia w realizacji lub jej brak spowodowane przyczynami pozostającymi poza zasadną kontrolą.

Jeżeli Użytkownik jest w stanie wykazać, że podjął wszelkie rozsądne środki w celu ograniczenia szkody, całkowita i łączna odpowiedzialność Yellowbrick International BV i/lub Dostawcy zewnętrznego, w tym Lokalnego Centrum Usługowego, wobec Użytkownika za korzystanie z Platformy i dostęp do Usług i Produktów nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu euro (50 euro).

W zakresie dozwolonym przez prawo, Yellowbrick International BV wyłącza wszelkie gwarancje i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu czynów lub zaniechań Użytkownika lub strony trzeciej, w tym Dostawców Zewnętrznych.

15. Zwolnienie z odpowiedzialności. 

Użytkownik zabezpiecza i zwalania Yellowbrick International BV i jej podmioty zależne oraz ich kadrę zarządzającą, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich działań, roszczeń, żądań, strat, zobowiązań, kosztów, szkód i wydatków (włączając koszty obsługi prawnej) wynikających lub związanych z:

I) Korzystania przez Użytkownika z Platformy lub Usług i Produktów pozyskanych za pośrednictwem Platformy;

II) naruszenia przez Użytkownika dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu;

III) Wykorzystania przez Yellowbrick International BV Treści Użytkownika; lub

IV)

  • Naruszenia przez Użytkownika praw strony trzeciej, włączając Dostawców Zewnętrznych.

16.Siła wyższa

Yellowbrick International BV w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej. Za działania siły wyższej uznaje się między innymi wszelkie naruszenia spowodowane przez strony trzecie niepodlegające kontroli Yellowbrick International BV ani Dostawcy zewnętrznego i/lub wszelkie przyczyny lub okoliczności zewnętrzne poza zasadną kontrolą Yellowbrick International BV lub Dostawcy zewnętrznego, włączając m.in.: działania siły wyższej, powodzie, susze, pożary, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, konflikty społeczne, interwencje władz cywilnych lub wojskowych, ataki terrorystyczne, wojny domowe, zamieszki lub rozruchy, wojny, groźby wojny lub przygotowania do wojny, konflikty zbrojne, nałożenie sankcji, embargo lub zerwanie stosunków dyplomatycznych, skażenia nuklearne, chemiczne lub biologiczne lub gromy dźwiękowe, przepisy prawa lub działania podjęte przez rząd lub organ władzy publicznej, włączając m.in. wprowadzenie ograniczeń eksportowych lub importowych, kontyngentów lub zakazów, zawalenie się budynków, pożary, eksplozje lub wypadki, epidemie, pandemie, przerwanie dostaw lub awarie usług użyteczności publicznej, sieci telekomunikacyjnej lub zasilania, cyberataki.

17. Wypowiedzenie

Użytkownik może wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zamykając swoje Konto lub kontaktując się z nami pod adresem: https://flowbird.pl/contact/.Wypowiedzenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na nasze prawa ani obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe przed jego wypowiedzeniem, a zgodnie z naszą Polityką prywatności Konto Użytkownika na stałe zostaje naszą własnością. Użytkownik zobowiązany jest w ciągu 30 dni zwrócić do Lokalnego Centrum Usługowego wszystkie dostarczone Produkty, w przeciwnym wypadku naliczona może zostać opłata.

W dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny Yellowbrick International BV może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zakończyć świadczenie na rzecz Użytkownika wszelkich Usług, ogólnie zaprzestać oferowania lub odmówić dostępu do Platformy lub wszelkich Usług i Produktów w całości lub części.

Możliwość zawieszenia, ograniczenia lub zamknięcia Konta Użytkownika przez Yellowbrick International BV nie ogranicza ani nie wyklucza innych środków prawnych, jakie mogą przysługiwać Yellowbrick International BV i/lub Dostawcy zewnętrznemu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy

18. Postanowienia ogólne

18.1 Cesja

Yellowbrick International BV ma prawo scedować, przenieść niniejszy Regulamin lub zawarte w nim prawa i obowiązki, lub zlecić podwykonawstwo w tym zakresie, w całości lub części, bez uprzedniej zgody Użytkownika, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do ograniczenia praw przysługujących Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

Użytkownik nie ma prawa scedować, przenieść niniejszego Regulaminu ani zawartych w nim praw i obowiązków, lub zlecić podwykonawstwa w tym zakresie, w całości ani części, ponieważ korzystanie z Platformy ma charakter osobisty, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie z Yellowbrick International BV.

18.2 Nieważność postanowień

Nieważność dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałej jego części. Każde nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za usunięte.

18.3 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie przepisom prawa niderlandzkiego i zgodnie z nim należy go interpretować, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, chyba że Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, a ustawowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika obejmują przepisy korzystniejsze dla Użytkownika — w takim przypadku zastosowanie mogą mieć takie przepisy. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG) nie ma zastosowania. W przypadku sporów związanych z Platformą lub Regulaminem Użytkownik zobowiązuje się w pierwszej kolejności dążyć do ugodowego rozwiązania sporu, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jeżeli Użytkownik i Yellowbrick International BV nie osiągną porozumienia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od złożenia przez Użytkownika wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu, Użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe dotyczące Platformy przed właściwym sądem niderlandzkim. Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, może wszcząć postępowanie sądowe dotyczące Platformy przed właściwym sądem swojego kraju zamieszkania. Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, Yellowbrick International BV może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Użytkownikowi wyłącznie w kraju zamieszkania Użytkownika, chyba że Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą — w takim wypadku Użytkownik zobowiązuje się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów niderlandzkich zgadza się, że wszelkie spory będą rozstrzygane w języku angielskim.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.