Przejdź do zawartości

Regulamin Flowbird Mobile

01 marca 2024

W SKRÓCIE

Niniejszy regulamin obejmuje korzystanie z Platformy Yellowbrick International BV oraz dostęp do Usług i Produktów.

Za pośrednictwem Platformy Użytkownik ma dostęp do Usług i Produktów oferowanych w określonych lokalizacjach. Takie Usługi i Produkty są oferowane pod markami Flowbird i Yellowbrick lub, w zależności od przypadku, pod marką Dostawcy Zewnętrznego.

W zakresie Usług i Produktów Dostawcy Zewnętrznego Użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z Dostawcą Zewnętrznym, w stosunku do którego Yellowbrick International BV występuje jako pośrednik, umożliwiając Użytkownikowi zamawianie i otrzymywanie takich Usług i Produktów Dostawcy zewnętrznego. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że Usługi i Produkty Dostawcy zewnętrznego są dostarczane przez Dostawców zewnętrznych, a nie przez Yellowbrick International BV. 

Użytkownik może zostać zobowiązany przez Yellowbrick International BV do akceptacji dodatkowych warunków regulujących korzystanie z Platformy.

Prosimy o uważne przeczytanie obowiązującego Regulaminu. Zawiera on informacje dotyczące Usług i praw Użytkownika oraz inne ważne komunikaty.

Należy pamiętać, że brak pełnej koncentracji na drodze może stanowić zagrożenie – Yellowbrick International BV odradza korzystanie z Platformy podczas prowadzenia pojazdu. W szczególności surowo zabrania się niewerbalnej interakcji z Platformą do momentu zatrzymania pojazdu. 

 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED SKORZYSTANIEM Z USŁUG.

 

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin z późniejszymi zmianami określa warunki, na jakich Yellowbrick International BV udostępnia Użytkownikom Usługi i Produkty. W związku z tym, dostęp i korzystanie z Platformy podlega niniejszemu Regulaminowi. Przed uzyskaniem dostępu do Platformy oraz możliwości korzystania z Usług i zamawiania Produktów Użytkownik zobowiązany jest przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin.

Akceptacja niniejszego Regulaminu ustanawia stosunek umowny między Użytkownikiem a Yellowbrick International BV. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Platformy ani korzystać z Usługi i Produktów dostarczanych za jej pośrednictwem.

Niniejszy Regulamin wyraźnie zastępuje wcześniejsze porozumienia lub uzgodnienia, jakie Użytkownik i Yellowbrick International BV mogli zawrzeć w tym samym celu.

Należy pamiętać, że Warunki uzupełniające mogą mieć zastosowanie do części lub wszystkich Usług i Produktów, na przykład i bez ograniczeń do poszczególnych wydarzeń, działań lub promocji, Usług i Produktów dedykowanych dla określonych lokalizacji. Użytkownik otrzyma takie Warunki uzupełniające i będzie zobowiązany je zaakceptować przed skorzystaniem z Usług i Produktów, do których takie Warunki uzupełniające mają zastosowanie.

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu ich przez Użytkownika Warunki uzupełniające stanowią uzupełnienie i część Regulaminu dla celów odnośnych Usług i Produktów. Jeżeli w Warunkach uzupełniających nie wskazano inaczej, w przypadku kolidujących postanowień dotyczących odnośnych Usług i Produktów, Warunki uzupełniające są nadrzędne w stosunku do Regulaminu.

Okresowo Yellowbrick International BV może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Użytkownik otrzyma informacje o wprowadzonych zmianach. Jeżeli w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, nie wskazano inaczej, oraz o ile prawo nie nakazuje inaczej, zmieniony Regulamin wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. W związku z tym, po dostarczeniu przez Yellowbrick International BV takiego zawiadomienia dalszy dostęp i korzystanie przez Użytkownika z Platformy zostaną uznane za potwierdzenie akceptacji wprowadzonych zmian. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu z wprowadzonymi zmianami, zobowiązany jest zrezygnować z dostępu do Platformy i zaprzestać korzystania z Usług. Jeżeli wymaga tego prawo, Użytkownik zostanie zobowiązany do akceptacji takich zmian przed uzyskaniem dostępu do Platformy i/lub rozpoczęciem korzystania z Usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Platformy zawsze jest dobrowolne.

Zasady gromadzenia i wykorzystania przez Yellowbrick International BV danych osobowych w związku z udostępnianymi Usługami i Produktami zostały określone w Polityce prywatności Yellowbrick International BV.

W każdym przypadku Yellowbrick International BV może przekazać doradcy prawnemu lub ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne informacje (włączając dane kontaktowe Użytkownika) w przypadku skargi, sporu lub konfliktu oraz jeżeli takie informacje lub dane są niezbędne do rozpatrzenia skargi, rozwiązania sporu lub konfliktu.

2. Definicje

2.1 Yellowbrick International BV: oznacza podmiot, z którym Użytkownik zawiera niniejszą umowę o dostęp do Platformy oraz – w zależności od przypadku — korzystanie z Usług. Yellowbrick International BV, spółka założona zgodnie z przepisami prawa niderlandzkiego, z siedzibą mieszczącą się pod adresem Joop Geesinkweg 203b, 1114AB, Amsterdam-Duivendrecht, Niderlandy, nr VAT NL854398077B01, nr COC: 61575372.

2.2 Użytkownik: oznacza osobę fizyczną korzystającą z Platformy dla własnych potrzeb – prywatnych lub biznesowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.3 Platforma: oznacza kompleksowe rozwiązanie technologiczne dostarczane przez Yellowbrick International BV, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do Usług i Produktów.

2.4 Lokalne Centrum Usług: oznacza lokalny podmiot, za pośrednictwem którego Platforma jest udostępniana, promowana lub wspierana na szczeblu lokalnym. Lista dostępnych Lokalnych Centrów Usług znajduje się tutaj.

2.5 Dostawca Zewnętrzny (lub DZ): oznacza dostawców zewnętrznych, włączając Lokalne Centrum Usług, z którymi Yellowbrick International BV współpracuje w zakresie zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Usług Dostawców zewnętrznych i/lub Produktów Dostawców zewnętrznych za pośrednictwem Platformy.

2.6 Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin okresowo podlegający zmianom oraz ewentualne Warunki uzupełniające obejmujące dedykowane Usługi, Produkty i/lub lokalizacje

2.7 Warunki uzupełniające: oznaczają wszelkie dodatkowe, szczegółowe warunki dotyczące Usług i Produktów, które Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować.

2.8 Usługi: oznaczają usługi Yellowbrick International BV lub Lokalnych Centrów Usług lub Usługi Dostawców Zewnętrznych, do których Użytkownik otrzymuje dostęp za pośrednictwem Platformy. Usługi są wyświetlane za pośrednictwem Platformy, a ich dostępność zależy od kraju i dokładnej lokalizacji.

Yellowbrick International BV ma prawo w dowolnym momencie zmodyfikować w całości lub

2.9 Usługi DZ: oznaczają usługi świadczone przez Dostawców Zewnętrznych, włączając możliwość zakupu Produktów Dostawców Zewnętrznych, oraz Usługi dostępne na żądanie Użytkownika za pośrednictwem Platformy . Lista dostępnych Usług DZ znajduje się tutaj. Dla zachowania jasności, Yellowbrick International BV nie odpowiada za świadczenie Usług Dostawców zewnętrznych na rzecz Użytkownika.

2.10 Usługi Yellowbrick: oznaczają usługi niebędące Usługami Dostawców Zewnętrznych, na przykład dostęp do Platformy. Powyższe obejmuje Aplikację mobilną, Witrynę internetową, usługę rozliczeniową, dostarczenie biletów elektronicznych, dostęp do Usług Dostawców zewnętrznych, zarządzanie kontem, przetwarzanie płatności.

2.11 Usługi Flowbird Mobile Hub: Usługi Lokalnego Centrum Usługowego: oznaczają usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez dowolne Lokalne Centrum Usług za pośrednictwem Platformy. Takie Usługi są świadczone bezpośrednio przez Lokalne Centrum Usługowe pod znakami towarowymi Flowbird i Yellowbrick. Lista dostępnych Lokalnych Centrów Usług znajduje się tutaj.

2.12 Produkty: oznaczają wszelkie towary, które Użytkownik może zamówić za pośrednictwem Platformy. Takie towary dostarcza bezpośrednio Lokalne Centrum Usług lub dowolny z Dostawców Zewnętrznych, w zależności od przypadku. Dla zachowania jasności, Yellowbrick International BV nie odpowiada za dostarczanie Produktów Dostawców Zewnętrznych na rzecz Użytkownika. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą wyłącznie Dostawcy zewnętrzni.

2.13 Produkty DZ: oznaczają towary sprzedawane przez Dostawców Zewnętrznych za pośrednictwem Platformy. Lista dostępnych Produktów Dostawców zewnętrznych znajduje się tutaj. 

2.14 Produkty Lokalnych Centrów Usług: oznaczają towary sprzedawane bezpośrednio przez Lokalne Centrum Usług. Lista dostępnych Produktów Lokalnych Centrów Usługowych znajduje się tutaj.

2.15 Konto: oznacza osobiste konto Użytkownika, które Użytkownik lub Administrator Użytkownika może utworzyć, aby umożliwić Użytkownikowi zamawianie Usług i/lub Produktów do użytku prywatnego lub zawodowego, jeżeli tak zgłoszono.

2.16 Interfejs dostępu: oznaczają środki dostępu do Platformy, jak określono w punkcie 4.2. poniżej

2.17 Administrator: oznacza przedstawiciela pracodawcy i/lub organizacji Użytkownika, którzy zawarli z Lokalnym Centrum Usług umowę w ramach  Oferty floty biznesowej i którzy mogą utworzyć Konto, do którego Użytkownik ma dostęp. Użytkownik potwierdza, że zna wewnętrzne polityki swojego pracodawcy i/lub organizacji dotyczące korzystania z Platformy do celów biznesowych i będzie ich przestrzegać.

 

3. Produkty i usługi

Platforma w określonych lokalizacjach ) zapewnia Użytkownikowi dostęp do oferowanych Usług i Produktów, takich jak m.in. parkowanie lub ładowanie pojazdów elektrycznych.

Jeżeli w oddzielnej umowie na piśmie Yellowbrick International BV i Użytkownik nie uzgodnili inaczej, dostęp do Platformy zapewniany jest wyłącznie do użytku osobistego.

 

4. Dostęp do Platformy

4.1 Konto

Aby Użytkownik mógł w pełni wykorzystać możliwości Platformy oraz uzyskać całkowity dostęp do oferowanych Usług i Produktów, Użytkownik lub Administrator Konta Użytkownika musi zarejestrować i prowadzić aktywne Konto jako osoba prywatna (niezależnie, czy w celach prywatnych, czy służbowych).

Użytkownik musi być pełnoletni, aby móc założyć Konto i uzyskać dostęp do Usług i Produktów.

Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika przekazania Yellowbrick International BV określonych danych osobowych oraz – w zasadnych przypadkach – firmowych, takich jak imię i nazwisko Użytkownika, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu, firma (w przypadku użytku służbowego) oraz informacji o co najmniej jednej autoryzowanej metodzie płatności.

Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać na swoim Koncie dokładne, pełne i aktualne informacje. Niewywiązanie się z obowiązku zamieszczania na Koncie dokładnych, pełnych i aktualnych informacji, w tym posiadanie nieważnej lub wygasłej metody płatności, może skutkować niemożliwością uzyskania dostępu lub korzystania z Usług i Produktów.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone na jego Koncie oraz zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła do swojego Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Konta oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Lokalne Centrum Usług w przypadku nieupoważnionego korzystania z Konta. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, chyba że Yellowbrick International BV udzielił pisemnej zgody stanowiącej inaczej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za przekazanie wszystkich wymaganych i dokładnych informacji w celu właściwego przeprowadzenia transakcji.

Szczegółowe informacje o ostatniej transakcji dostępne są na Koncie Użytkownika.

Użytkownik nie ma prawa scedować ani przekazać swojego Konta w inny sposób na inną osobę lub podmiot. Podczas uzyskiwania dostępu z Platformy lub korzystania z niego, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może uzyskiwać dostęp lub korzystać z Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie będzie powodować uciążliwości, zakłóceń, problemów ani szkód majątkowych w stosunku do Yellowbrick International BV (lub dowolnej z jej podmiotów zależnych), Dostawców Zewnętrznych ani innych stron trzecich. W określonych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości lub zweryfikowanie jej w inny sposób w celu uzyskania dostępu do Usług i Produktów oraz korzystania z nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dowodu tożsamości lub zweryfikowania jej w inny sposób, dostęp do Platformy oraz Usług i Produktów może nie zostać zapewniony.

Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa, regulacji, ograniczeń, zasad, polityk i warunków, mających zastosowanie do Usług i Produktów, a w szczególności do odnośnych Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych, które są nadrzędne wobec innych informacji otrzymywanych od Yellowbrick International BV.

4.2 Interfejs dostępu

Dostęp do Platformy można uzyskać za pośrednictwem jednego z udostępnionych Użytkownikowi Interfejsów dostępu, włączając – o ile to możliwe – aplikacje mobilne, witrynę internetową, wiadomości tekstowe/SMS-y, telefoniczny system rozpoznawania głosu (IVR), aplikacje samochodowe, systemy telematyczne pojazdu, karty lub tokeny dostępu oraz system rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR). Aktualnie dostępne kanały dostępu można sprawdzić tutaj.

Interfejsy dostępu są nieustannie rozwijane i mogą być okresowo aktualizowane lub wycofywane według własnego uznania Yellowbrick International BV.

Użytkownik zawsze zobowiązany jest przestrzegać instrukcji Interfejsów dostępu i je aktualizować

4.3 Produkty wymagane do świadczenia usług

W stosownych przypadkach, aby Użytkownik mógł korzystać z Usług Dostawców Zewnętrznych Lokalne Centrum Usługmusi dostarczyć Użytkownikowi określone Produkty (np. kartę identyfikacyjną). Jeżeli tak wskazano, takie Produkty pozostają własnością Lokalnego Centrum Usług. W przypadku zagubienia takich Produktów, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Lokalne Centrum Usług klikając tutaj.

W takim przypadku Lokalne Centrum Usług może obciążyć Użytkownika dodatkowymi opłatami za wymianę takich Produktów.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

4.4 Dostęp do sieci

Użytkownik ma świadomość, że dostęp do Platformy oraz do Usług i Produktów za pośrednictwem Platformy wymaga odpowiedniego dostępu do sieci, za który Użytkownik pozostaje odpowiedzialny. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z Platformy ze swojego urządzenia, obowiązywać mogą opłaty za transmisję danych i wysyłanie wiadomości zgodne z cennikiem operatora sieci komórkowej Użytkownika. Użytkownik odpowiada za nabycie oraz aktualizację kompatybilnych urządzeń lub sprzętu komputerowego, niezbędnych do uzyskania dostępu i korzystania z Platformy, Usług i Produktów oraz ich aktualizacji.

Yellowbrick International BV nie gwarantuje, że Usługi lub dowolna ich część będą właściwie działać na danych urządzeniach lub sprzęcie komputerowym. Ponadto, świadczenie Usług może być narażone na awarie i opóźnienia związane z korzystaniem z Internetu i komunikacji elektronicznej.

5. Treści Użytkownika (Twoje Treści) 

Yellowbrick International BV może według własnego uznania zezwolić Użytkownikowi na przesyłanie, wczytywanie, publikowanie lub udostępnianie Yellowbrick International BV w inny sposób za pośrednictwem Platformy treści i informacji, włączając komentarze i opinie na temat Usług, Produktów i/lub Platformy, inicjowanie zgłoszeń do pomocy technicznej oraz przesyłanie zgłoszeń na konkursy i promocje („Treści Użytkownika”). Wszystkie Treści Użytkownika pozostają jego własnością. Jednakże, przesyłając Treści Użytkownika do Yellowbrick International BV, Użytkownik udziela Yellowbrick International BV wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji obowiązującej na całym świecie, z prawem do udzielania podlicencji, na wykorzystanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie oraz wykorzystywanie w inny sposób Treści Użytkownika we wszystkich formatach i kanałach dystrybucji znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości (w tym w związku z Usługami i działalnością Yellowbrick International BV oraz na stronach internetowych i serwisach zewnętrznych), bez konieczności zawiadamiania Użytkownika lub uzyskania jego zgody oraz bez obowiązku dokonania zapłaty na rzecz Użytkownika, innej osoby lub innego podmiotu.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

I) Użytkownik jest jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich Treści Użytkownika albo posiada wszystkie prawa, licencje, zgody i upoważnienia niezbędne, aby udzielić Yellowbrick International BV licencji na Treści Użytkownika, jak określono powyżej; oraz

II) Treści Użytkownika, ich przesłanie, wczytanie, opublikowanie lub w inny sposób udostępnienie przez Użytkownika, ani wykorzystanie Treści Użytkownika przez Yellowbrick International BV na mocy niniejszego dokumentu nie będzie stanowić naruszenia ani przywłaszczenia własności intelektualnej ani praw własności strony trzeciej lub praw do wizerunku ani praw do zachowania prywatności, ani skutkować naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać Treści Użytkownika, które mają charakter oszczerczy, nienawistny, brutalny, nieprzyzwoity, pornograficzny, niezgodny z prawem lub w inny sposób obraźliwy – według wyłącznego uznania Yellowbrick International BV – niezależnie, czy takie materiały są chronione przez prawo, czy nie. Yellowbrick International BV ma prawo, ale nie jest zobowiązana do weryfikacji, monitorowania lub usunięcia Treści Użytkownika, według własnego uznania, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.

6. Informacje zwrotne Użytkownika (Twoje informacje zwrotne) 

Ponieważ Yellowbrick International BV szanuje prawa do pomysłów Użytkownika, prosimy o nieprzesyłanie do Yellowbrick International BV lub jej podmiotów zależnych poufnych pomysłów, informacji i sugestii w żadnej formie. W przypadku pomysłów, informacji lub sugestii przesłanych przez Użytkownika, niezależnie od treści komunikatu, który im towarzyszy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesłanie materiałów ma charakter dobrowolny, a w stosunku do materiałów zastosowanie mają następujące warunki: (i) przesłane przez Użytkownika materiały i ich zawartość automatycznie stają się własnością Yellowbrick International BV bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Użytkownika; (ii) Yellowbrick International BV nie ma obowiązku weryfikacji materiałów przesłanych przez Użytkownika; (iii) Yellowbrick International BV może wdrożyć i rozpowszechnić dowolną część materiałów przesłanych przez Użytkownika do dowolnego celu i w dowolny sposób bez prawa do wynagrodzenia dla Użytkownika; oraz (iv) Yellowbrick International BV nie ma obowiązku zachowania poufności materiałów przesłanych przez Użytkownika.

7. Opłaty i Płatności 

7.1. Opłaty

Opłaty za Usługi i Produkty są podawane do wiadomości przed zatwierdzeniem przez Użytkownika zamówienia. Transakcja zostanie uznana za wiążącą dla Dostawcy zewnętrznego w momencie pisemnego potwierdzenia przez Użytkownika zamówienia (np. w formie paragonu, faktury lub transakcji zarejestrowanej na Koncie Użytkownika). W przypadku nienależnego naliczenia płatności Użytkownik ma prawo zakwestionować nienależną płatność w ciągu 60 dni od daty transakcji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin zrzeka się prawa do wycofania się z Usług, w związku z czym nie będzie uprawniony do żadnego zwrotu kosztów, w tym między innymi opłat abonamentowych

Oprócz odnośnych Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych, za które będą pobierane opłaty, Lokalne Centrum Usług może również naliczać opłaty za dodatkowe Usługi, takie jak opłata rejestracyjna, administracyjna, transakcyjna, opłata za usługi specjalne i/lub okresowa opłata abonamentowa, które mogą być zmieniane co jakiś czas.

Akceptując Regulamin i korzystając z Platformy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Lokalne Centrum Usługowe może w imieniu innego Dostawcy zewnętrznego pobierać opłatę z tytułu Usług i Produktów, w szczególności gdy Użytkownik korzysta z Platformy zagranicą.

Dla jasności, Lokalne Centrum Usługowe Użytkownika oznacza Lokalne Centrum Usługowe w kraju zamieszkania Użytkownika.

Więcej informacji na temat opłat Lokalnego Centrum Usługowego można znaleźć tutaj lub udzieli ich Administrator Konta.

Jeżeli Użytkownik chce zmodyfikować transakcję w toku, Użytkownik lub Administrator Konta Użytkownika mogą zarządzać nią tutaj:https://my.flowbirdapp.com/. W przypadku jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt pod adresem: https://flowbird.pl/contact/.

W ramach świadczonych Usług Yellowbrick International BV może przesyłać do Użytkownika przypomnienia, alerty lub ważne powiadomienia za pośrednictwem dowolnych kanałów komunikacji pisemnej, np. powiadomień Push, wiadomości tekstowych lub e-mail. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że otrzymywanie dowolnego rodzaju powiadomień nie jest gwarantowane oraz że Użytkownik odpowiada za terminową aktywację lub dezaktywację Usługi, gdy jest to dozwolone. Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności za szkody i koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku nieotrzymania powiadomień na czas lub w ogóle.

Opłaty z tytułu Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych oraz należne podatki są podawane w walucie kraju, w którym świadczona jest Usługa.

Opłaty z tytułu Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych są ustalane przez Dostawców Zewnętrznych i mogą zależeć od takich czynników, jak m.in. lokalizacja, pora dnia, dzień tygodnia, wydarzenia specjalne. Takie różnice pozostają poza kontrolą Yellowbrick International BV i mogą nie być na czas odzwierciedlane na Platformie. W związku z tym Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności za różnice w cenach.

Ponieważ szczegółowe stawki przewidziane przez Dostawców Zewnętrznych nie zawsze są widoczne za pośrednictwem Platformy, jeżeli Użytkownik chce skorzystać ze szczególnych warunków obowiązujących dla określonych Usług i Produktów Dostawców Zewnętrznych, przed potwierdzeniem transakcji obowiązkiem Użytkownika jest upewnienie się, że takie warunki zostały uwzględnione.

Yellowbrick International BV nie jest zobowiązana do zwrotu środków lub anulowania transakcji, chyba że doszło do potwierdzonego błędu systemowego ze strony Yellowbrick International BV.

7.2. Metody płatności

Użytkownik zobowiązany jest wybrać metodę płatności spośród opcji dostępnych w danej lokalizacji i/lub dla określonych Usług i Produktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niektórych Usług i Produktów lub lokalizacji wymagana może być inna metoda płatności niż wybrana przez Użytkownika.

Dostępne metody płatności można znaleźć tutaj.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że dysponuje i będzie dysponować wystarczającymi środkami, aby móc korzystać z Platformy oraz Usług i Produktów. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wywiązać się z tego zobowiązania, Yellowbrick International BV zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego z Użytkownikiem oraz zamknięcia lub zablokowania Konta Użytkownika.

7.3 Faktura

Yellowbrick International BV wystawia na rzecz Użytkownika faktury z tytułu swoich Usług i Produktów w imieniu Dostawców Zewnętrznych, a w stosownych przypadkach Lokalnego Centrum Usług.

7.4 Płatności

W zależności od Usług i Produktów i/lub od lokalizacji, a także zależnie od wyboru Użytkownika, opłaty będą naliczane przez Dostawców Zewnętrznych, w tym przez Lokalne Centrum Usług, za każdą transakcję lub okresowo.

Po włączeniu takiej opcji oraz w celu sprawdzenia Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) podczas procesu rejestracji z rachunku Użytkownika może zostać pobrana niewielka kwota np. 0,01 EUR.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad, warunków, ograniczeń i innych wymogów dotyczących metody płatności, określonych przez dowolnego dostawcę płatności, a Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności za opłaty transakcyjne, opłaty z tytułu niewystarczających środków ani inne opłaty naliczane przez dostawcę płatności w związku z wybraną przez Użytkownika metodą płatności.

W przypadku, gdy Użytkownik nie uiści opłat związanych z transakcją lub bezpodstawnie zażąda zwrotu środków, Yellowbrick International BV ma prawo natychmiast zawiesić Konto Użytkownika i/lub dostęp do Platformy bez uszczerbku dla swoich pozostałych praw ustawowych.

Lokalne Centrum Usług może zadecydować o naliczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 15,00 USD lub 15,00 EUR w przypadku odrzucenia płatności transakcyjnej z dowolnego powodu, m.in. braku wystarczających środków, anulowania metody płatności Użytkownika.

Ponadto Lokalne Centrum Usługmoże zatrudnić stronę trzecią w celach windykacji należności, przy czym koszty windykacji oraz odsetki od zaległych kwot ponosi Użytkownik. W takim przypadku Yellowbrick International BV może według własnego uznania zablokować Konto Użytkownika.

7.5 Kody promocyjne

Lokalne Centrum Usług może według swojego uznania oferować kody promocyjne („Kody promocyjne”) w ramach Platformy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kody promocyjne

I) mogą zostać wykorzystane wyłącznie przez Użytkownika do celów wskazanych w ramach Platformy oraz zgodnie z prawem;

II) nie mogą być powielane, sprzedawane ani przekazywane w inny sposób, udostępniane publicznie, chyba że za wyraźną zgodą;

III) w dowolnym momencie i z dowolnego powodu mogą zostać dezaktywowane, za co Yellowbrick BV oraz Lokalne Centrum Usług nie będzie ponosić odpowiedzialności;

IV) mogą zostać wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem i odpowiednimi Warunkami uzupełniającymi;

V) nie stanowią podstawy do wymiany na gotówkę lub zwrotu pieniędzy;

VI) mogą stracić ważność, zanim Użytkownik je wykorzysta.

Yellowbrick International BV i/lub Lokalne Centrum Usług zastrzega prawo do anulowania lub potrącenia kredytów, innych funkcji lub korzyści uzyskanych w wyniku wykorzystania Kodów promocyjnych przez Użytkownika lub inną osobę w przypadku, gdy można zasadnie stwierdzić lub uznać, że użycie lub realizacja Kodu promocyjnego były błędne, niezgodne z prawem, miały charakter oszustwa lub naruszały niniejszy Regulamin i/lub Warunki uzupełniające.

8. Komercyjne wiadomości elektroniczne

Tworząc Konto, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Yellowbrick International BV lub Lokalnego Centrum Usług wiadomości elektronicznych (włączając wiadomości e-mail, SMS-y lub w stosownych przypadkach powiadomienia Push) w ramach regularnej działalności biznesowej związanej z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Yellowbrick International BV ani jej podmioty zależne nie mają obowiązku umieszczania wiadomości o rezygnacji z subskrypcji w komercyjnych wiadomościach elektronicznych, jeżeli jest to niepraktyczne (włączając powiadomienia Push). Użytkownik może jednak w dowolnym momencie zamówić na swoim Koncie subskrypcję komercyjnych wiadomości elektronicznych lub przypomnień o Usługach od Yellowbrick International BV lub z niej zrezygnować.

Użytkownik akceptuje również fakt, że rezygnacja z otrzymywania komercyjnych wiadomości elektronicznych może mieć wpływ na korzystanie z Platformy. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości systemowych, włączając paragony, potwierdzenia zamówień lub odpowiedzi dotyczące wsparcia technicznego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

9.Obsługa klienta

Wszelkie pytania dotyczące naszych Usług, strony internetowej, niniejszego Regulaminu oraz inne związane z naszymi Usługami można kierować tutaj.

10.  Postanowienia licencyjne

Pod warunkiem, że Użytkownik będzie przestrzegać niniejszego Regulaminu, Yellowbrick International BV udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji obowiązującej na całym świecie bez prawa do udzielania podlicencji na instalację i/lub korzystanie z Platformy na urządzeniu Użytkownika wyłącznie do użytku Użytkownika oraz na dostęp do informacji i ich wykorzystanie. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszego Regulaminu, są zastrzeżone przez Yellowbrick International BV.

Yellowbrick International BV zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym Regulaminie. Platforma, Usługi, Produkty i wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem Platformy, włączając wszystkie prawa własności intelektualnej do wymienionych elementów, są i pozostają własnością Yellowbrick International BV lub jej licencjodawców.

Użytkownik nie ma prawa:

I) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych prawach własności z żadnej części Suite i/lub Usług i Produktów;

II) powielać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, udzielać licencji, wypożyczać, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie prezentować, transmitować, przesyłać strumieniowo, nadawać ani w inny sposób korzystać z Platformy i/lub Usług i Produktów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Yellowbrick International BV;

III) dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi Platformy, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w obowiązujących przepisach prawa;

IV) zamieszczać odnośników, tworzyć kopii lustrzanych ani struktur ramowych w zakresie Platformy i/lub Usług i Produktów;

V) inicjować ani uruchamiać programów lub skryptów w celu nadmiernego obciążenia lub utrudnienia działania i/lub ograniczenia funkcjonalności dowolnego elementu Platformy i/lub Usług i Produktów; ani

VI) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Platformy i/lub Usług, powiązanych z nimi systemów lub sieci, lub zakłócenia ich funkcjonowania.

11. Ochrona danych osobowych

Akceptując niniejszy Regulamin i korzystając z Platformy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yellowbrick International BV gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje otrzymane od Użytkownika lub na jego temat, jak określono tutaj. Obowiązywać mogą dodatkowe zasady prywatności, włączając zasady zewnętrznych administratorów, w szczególności w zakresie Usług Dostawców Zewnętrznych.

Niektóre strony Platformy zawierają odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Zewnętrzne strony internetowe podlegają własnym oświadczeniom o ochronie prywatności, a Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ich działalności, w tym m.in. z tytułu praktyk informacyjnych takich stron. Przed udostępnieniem stronom zewnętrznym jakichkolwiek informacji umożliwiających ustalenie tożsamości należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności stosownej strony zewnętrznej.

12. Sklepy z aplikacjami (np. Apple AppStore, Google Play)

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że dostępność Platformy może zależeć od stron trzecich udzielających Użytkownikowi licencji dla Platformy, np. sklepów z aplikacjami Apple iPhone lub Android („Sklepy z aplikacjami”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że stronami niniejszej Umowy są Użytkownikiem i Yellowbrick International BV, a nie Sklepy z aplikacjami, a Yellowbrick International BV odpowiada za zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Platformy, jak określono w niniejszym Regulaminie.

Jednak w przypadku, gdy Użytkownik pobrał Platformę ze Sklepu z aplikacjami Apple, Apple i jej podmioty zależne są beneficjentami niniejszego Regulaminu. Z chwilą akceptacji niniejszej Umowy przez Użytkownika, Apple ma prawo (i uznaje się, że prawo to zostaje przyjęte) egzekwować przestrzeganie niniejszego Regulaminu wobec Użytkownika jako jego beneficjent.

Niniejsza Umowa obejmuje odwołanie do Umowy licencyjnej Apple na aplikację z użytkownikiem końcowym, dla celów której Użytkownik jest „użytkownikiem końcowym”. W przypadku, gdy warunki Umowy licencyjnej na aplikację z użytkownikiem końcowym kolidują z postanowieniami niniejszej Umowy, rozstrzygające znaczenie mają warunki niniejszej Umowy.

 

13. Ograniczenia

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA USŁUG I PRODUKTÓW OD DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO POPRZEZ KORZYSTANIE Z PLATFORMY NIE USTANAWIA YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV DOSTAWCĄ TAKICH USŁUG I PRODUKTÓW.

USŁUGI I PRODUKTY SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „W JAKIEJ SĄ” ORAZ „JAK SĄ DOSTĘPNE”. YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE, WŁĄCZAJĄC DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAWA. PONADTO, YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI PLATFORMY LUB DOWOLNYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW ZAMAWIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY, ANI RÓWNIEŻ DOTYCZĄCYCH NIEPRZERWANEGO LUB BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA PLATFORMY I USŁUG.

USŁUGA GEOLOKALIZACJI MA WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY. PRZED FINALIZACJĄ TRANSAKCJI ZAWSZE NALEŻY SPRAWDZIĆ WŁAŚCIWĄ LOKALIZACJĘ. YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TRANSAKCJI DOKONANYCH Z WYKORZYSTANIEM NIEWŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI.

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ANI FUNKCJONALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG I PRODUKTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY ORAZ Z USŁUG LUB PRODUKTÓW ZAMAWIANYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM.

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD ŻADNYM DOSTAWCĄ ZEWNĘTRZNYM, NIE ZARZĄDZA NIM ANI NIE KIERUJE. DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI NIE SĄ FAKTYCZNYMI ANI RZEKOMYMI PRZEDSTAWICIELAMI, ANI PRACOWNIKAMI YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV.

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE KONTROLUJE, NIE PROMUJE ANI NIE ODPOWIADA ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI ZEWNĘTRZNE UDOSTĘPNIANE BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY W ROZWIĄZANIU I/LUB USŁUGACH. YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE ROZWIĄZANIE, USŁUGI LUB SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

YELLOWBRICK INTERNATIONAL BV ANI DOSTAWCA ZEWNĘTRZNY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ TRANSAKCJI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ PRZETWORZONA PRZEZ NASZE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE PŁATNOŚCI, NIEZALEŻNIE, CZY W SKUTEK BRAKU WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW W ZAKRESIE WYBRANEJ METODY PŁATNICZEJ, CZY Z INNEGO POWODU.

14. Ograniczenia odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności, która zgodnie z prawem nie może zostać ograniczona ani wyłączona, włączając odpowiedzialność z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych w wyniku zaniedbania oraz odpowiedzialność za oszustwo lub naruszenie praw konsumenckich Użytkownika, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mogą zostać wyłączone.

Na mocy niniejszego Regulaminu lub w związku z nim, Yellowbrick International BV nie ponosi odpowiedzialności, włączając m.in. odpowiedzialność kontraktową, deliktową (w tym zaniedbanie, wprowadzenie w błąd), odszkodowawczą lub innego rodzaju z tytułu którychkolwiek z poniższych działań związanych z użytkowaniem Platformy: (i) utraty zysków; (ii) utraty wpływów ze sprzedaży lub działalności gospodarczej; (iii) utraty umów lub kontraktów; (iv) utraty oczekiwanych oszczędności; (v) utraty możliwości korzystania lub uszkodzenia oprogramowania, danych lub informacji; (vi) utraty lub uszkodzenia wartości firmy; (vii) szkody pośrednie oraz (vii) straty pośrednie lub wynikowe.

Yellowbrick International BV i Lokalne Centrum Usług nie ponoszą odpowiedzialności za:

I) szkody ani straty wynikające z transakcji dokonanych między Użytkownikiem a DZ; lub

II) dostępność i dokładność treści, produktów i usług DZ;

II) opóźnienia w realizacji lub jej brak spowodowane przyczynami pozostającymi poza zasadną kontrolą.

Jeżeli Użytkownik jest w stanie wykazać, że podjął wszelkie rozsądne środki w celu ograniczenia szkody, całkowita i łączna odpowiedzialność Yellowbrick International BV i/lub Dostawcy zewnętrznego, w tym Lokalnego Centrum Usług, wobec Użytkownika za korzystanie z Platformy i dostęp do Usług i Produktów nie przekroczy kwoty pięćdziesięciu euro (50 euro).

W zakresie dozwolonym przez prawo, Yellowbrick International BV wyłącza wszelkie gwarancje i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu czynów lub zaniechań Użytkownika lub strony trzeciej, w tym Dostawców Zewnętrznych.

15. Zwolnienie z odpowiedzialności. 

Użytkownik zabezpiecza i zwalania Yellowbrick International BV i jej podmioty zależne oraz ich kadrę zarządzającą, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich działań, roszczeń, żądań, strat, zobowiązań, kosztów, szkód i wydatków (włączając koszty obsługi prawnej) wynikających lub związanych z:

I) Korzystania przez Użytkownika z Platformy lub Usług i Produktów pozyskanych za pośrednictwem Platformy;

II) naruszenia przez Użytkownika dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu;

III) Wykorzystania przez Yellowbrick International BV Treści Użytkownika; lub

IV)

 • Naruszenia przez Użytkownika praw strony trzeciej, włączając Dostawców Zewnętrznych.

16.Siła wyższa

Yellowbrick International BV w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej. Za działania siły wyższej uznaje się między innymi wszelkie naruszenia spowodowane przez strony trzecie niepodlegające kontroli Yellowbrick International BV ani Dostawcy zewnętrznego i/lub wszelkie przyczyny lub okoliczności zewnętrzne poza zasadną kontrolą Yellowbrick International BV lub Dostawcy zewnętrznego, włączając m.in.: działania siły wyższej, powodzie, susze, pożary, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, konflikty społeczne, interwencje władz cywilnych lub wojskowych, ataki terrorystyczne, wojny domowe, zamieszki lub rozruchy, wojny, groźby wojny lub przygotowania do wojny, konflikty zbrojne, nałożenie sankcji, embargo lub zerwanie stosunków dyplomatycznych, skażenia nuklearne, chemiczne lub biologiczne lub gromy dźwiękowe, przepisy prawa lub działania podjęte przez rząd lub organ władzy publicznej, włączając m.in. wprowadzenie ograniczeń eksportowych lub importowych, kontyngentów lub zakazów, zawalenie się budynków, pożary, eksplozje lub wypadki, epidemie, pandemie, przerwanie dostaw lub awarie usług użyteczności publicznej, sieci telekomunikacyjnej lub zasilania, cyberataki.

17. Wypowiedzenie

Użytkownik może wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zamykając swoje Konto lub kontaktując się z nami pod adresem: https://flowbird.pl/contact/.Wypowiedzenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na nasze prawa ani obowiązki Użytkownika wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe przed jego wypowiedzeniem, a zgodnie z naszą Polityką prywatności Konto Użytkownika na stałe zostaje naszą własnością. Użytkownik zobowiązany jest w ciągu 30 dni zwrócić do Lokalnego Centrum Usług wszystkie dostarczone Produkty, w przeciwnym wypadku naliczona może zostać opłata.

W dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny Yellowbrick International BV może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zakończyć świadczenie na rzecz Użytkownika wszelkich Usług, ogólnie zaprzestać oferowania lub odmówić dostępu do Platformy lub wszelkich Usług i Produktów w całości lub części.

Możliwość zawieszenia, ograniczenia lub zamknięcia Konta Użytkownika przez Yellowbrick International BV nie ogranicza ani nie wyklucza innych środków prawnych, jakie mogą przysługiwać Yellowbrick International BV i/lub Dostawcy zewnętrznemu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy

18. Postanowienia ogólne

18.1 Cesja

Yellowbrick International BV ma prawo scedować, przenieść niniejszy Regulamin lub zawarte w nim prawa i obowiązki, lub zlecić podwykonawstwo w tym zakresie, w całości lub części, bez uprzedniej zgody Użytkownika, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do ograniczenia praw przysługujących Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

Użytkownik nie ma prawa scedować, przenieść niniejszego Regulaminu ani zawartych w nim praw i obowiązków, lub zlecić podwykonawstwa w tym zakresie, w całości ani części, ponieważ korzystanie z Platformy ma charakter osobisty, chyba że inaczej uzgodniono na piśmie z Yellowbrick International BV.

18.2 Nieważność postanowień

Nieważność dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałej jego części. Każde nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za usunięte.

18.3 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie przepisom prawa niderlandzkiego i zgodnie z nim należy go interpretować, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, chyba że Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, a ustawowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika obejmują przepisy korzystniejsze dla Użytkownika — w takim przypadku zastosowanie mogą mieć takie przepisy. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG) nie ma zastosowania. W przypadku sporów związanych z Platformą lub Regulaminem Użytkownik zobowiązuje się w pierwszej kolejności dążyć do ugodowego rozwiązania sporu, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jeżeli Użytkownik i Yellowbrick International BV nie osiągną porozumienia w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od złożenia przez Użytkownika wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu, Użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe dotyczące Platformy przed właściwym sądem niderlandzkim. Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, może wszcząć postępowanie sądowe dotyczące Platformy przed właściwym sądem swojego kraju zamieszkania. Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terenie UE, Yellowbrick International BV może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Użytkownikowi wyłącznie w kraju zamieszkania Użytkownika, chyba że Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą — w takim wypadku Użytkownik zobowiązuje się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów niderlandzkich zgadza się, że wszelkie spory będą rozstrzygane w języku angielskim.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 

Flowbird Polska Sp. Z o.o.

Regulamin Usług Biznesowych

(dotyczy tylko osób korzystających z konta biznesowego)

 

W SKRÓCIE 

Usługi Biznesowe mają za zadanie pomóc Klientowi w zmniejszeniu ilości czynności administracyjnych związanych z licznymi transakcjami parkingowymi dokonywanymi przez jego Pracowników. Usługi Biznesowe umożliwiają Klientowi centralizację zarządzania Transakcjami pracowników.

Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Platformy oraz dostępu do Usług Biznesowych.

Za pośrednictwem Platformy Klient ma dostęp do oferowanych Usług Biznesowych. Usługi te świadczone są pod markami Flowbird i Yellowbrick. 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG BIZNESOWYCH.

 

Artykuł 1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin, wraz z późniejszymi zmianami, określa warunki udostępniania Klientowi Usług Biznesowych i Platformy. W związku z tym dostęp do i korzystanie z Platformy i Usług Biznesowych podlegają niniejszemu Regulaminowi. Przed uzyskaniem dostępu do Platformy i Usług Biznesowych Klient zobowiązany jest przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin. 

Akceptacja niniejszego Regulaminu ustanawia stosunek umowny pomiędzy Klientem a Flowbird Polska Sp. z o.o.. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu Klient nie może uzyskać dostępu do Platformy ani korzystać z Usług Biznesowych świadczonych za jej pośrednictwem. 

Niniejszy Regulamin jednoznacznie zastępuje wcześniejsze porozumienia lub uzgodnienia, jakie Klient i Flowbird Polska Sp. z o.o.mogli zawrzeć w tym samym celu.

Klient potwierdza, że posiada wszystkie informacje, jakich potrzebuje do oceny adekwatności Platformy i zaproponowanych Usług Biznesowych pod kątem potrzeb Klienta oraz do podjęcia wszelkich środków ostrożności, jakich może wymagać korzystanie z nich.

Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, Klient potwierdza, że Usługi Biznesowe spełniają jego potrzeby. Wobec powyższego Klient zobowiązał się do zawarcia Regulaminu z Dostawcą Usług.

Artykuł 2. Definicje

2.1 Klient: oznacza spółkę lub przedsiębiorce zawierającego umowę w sprawie dostępu do Platformy i Usług Biznesowych.

2.2 Platforma: oznacza kompleksowe rozwiązanie technologiczne, które umożliwia Użytkownikowi dostęp do oferowanych usług i produktów.

2.3 Administrator: oznacza przedstawiciela Klienta odpowiedzialnego za tworzenie Kont Użytkownika i zarządzanie nimi. 

2.4 Użytkownik: Odnosi się do osoby posiadającej dostęp do Platformy, za którą odpowiedzialny jest Klient. Uzgadnia się, że podczas korzystania z Platformy w celu uzyskania dostępu do Usług obowiązuje Regulamin dostępny pod linkiem: https://flowbird.pl/legal/regulamin/

2.5 Usługi Biznesowe: oznaczają usługi świadczone przez Dostawcę Usług na rzecz Klienta przy zastosowaniu niniejszego Regulaminu, które Klient niniejszym subskrybuje.

2.6 Produkty Biznesowe: oznaczają towary zamówione przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.7 Konto Użytkownika: oznacza osobiste konto Użytkownika na Platformie.

2.8 Konto Biznesowe: oznacza osobiste konto Administratora na Platformie.

2. 9 Interfejsy Dostępu: oznaczają metody dostępu do Platformy (np. komputer, telefon, tablet). 

2.10 Regulamin: odnosi się do niniejszych postanowień oraz wszelkich załączników i umów uzupełniających, z wyłączeniem wszelkich innych dokumentów, a w szczególności wszelkich dokumentów, które Klient mógł wystawić przed lub po podpisaniu niniejszego Regulaminu, zgodnie z art. 4 poniżej.

2.11 Dane: Odnoszą się do informacji, publikacji oraz wszelkich innych danych, korzystanie z których podlega niniejszemu Regulaminowi.

2.12 Lokalne Centrum Usług: oznacza lokalny podmiot, za pośrednictwem którego Platforma jest udostępniana, promowana lub wspierana na szczeblu lokalnym. Lista dostępnych Lokalnych Centrów Usług znajduje się tutaj: https://flowbird.pl/legal/hub/

2.13 Login: Odnosi się do nazwy użytkownika i hasła Użytkownika i/lub Administratora umożliwiających dostęp do Platformy i Usług Biznesowych, za które Klient i Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność.

2.14 Produkty: oznaczają wszelkie towary, które Użytkownik może zamówić za pośrednictwem Platformy. Takie towary dostarcza bezpośrednio Lokalne Centrum Usług lub dowolny z Dostawców Zewnętrznych, w zależności od przypadku.

2.15 Nadużycie Produktu: oszukańcze, niedbałe lub nieupoważnione użycie Produktów oraz potencjalne ostrzeżenia otrzymane przez Dostawcę Usług i/lub Dostawcę Zewnętrznego w odniesieniu do zgodności ze standardami i przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (TF).

2.16 Godziny Wsparcia: odnoszą się do okresu od godz. 08:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych obowiązujących Lokalne Centrum Usług podczas którego Klient może kontaktować się z Dostawcą Usług.

2.17 Dostawca Zewnętrzny: oznacza dostawców zewnętrznych, w tym Lokalne Centrum Usług, z którymi Dostawca Usług współpracuje w zakresie zapewnienia Użytkownikowi dostępu do usług Dostawców Zewnętrznych i/lub Produktów Dostawców Zewnętrznych za pośrednictwem Platformy.

2.18 Dostawca Usług: odnosi się do Flowbird Polska Sp. Z o.o.

2.19 Transakcja: nabycie przez Użytkownika produktu lub usługi za pośrednictwem Platformy. 

Artykuł 3. Usługi Biznesowe 

W zamian za uiszczenie odpowiedniej opłaty i wyrażenie zgody na niniejszy Regulamin Klient uzyska dostęp do następujących Usług Biznesowych w konkretnych lokalizacjach: https://flowbird.pl/nasze_miasta/

 • utworzenie Konta Biznesowego. Wymaga to przekazania Dostawcy Usług przez Klienta różnych informacji, takich jak dane Spółki lub przedsiębiorcy, imiona i nazwiska Użytkowników, którzy będą korzystać z Usług Biznesowych oraz ich służbowe adresy e-mail,
 • scentralizowane opłacanie Transakcji przez Dostawcę Usług z góry, w imieniu Klienta, 
 • możliwość tworzenia Kont Użytkownika w celu umożliwienia Użytkownikom dostępu do i korzystania z Platformy,
 • comiesięczna sprawozdawczość w standardowym formacie wybranym przez Dostawcę Usług,
 • umożliwienie jednoczesnego zaparkowania wielu pojazdów, w stosownych przypadkach.

W celu konfiguracji Usług Biznesowych Administrator uzyska dostęp do dedykowanego Konta Biznesowego, które umożliwi:

 • zarządzanie Kontem Biznesowym Klienta, w tym metodami płatności
 • zarządzanie Użytkownikami
 • zarządzanie pulą pojazdów (numerami rejestracyjnymi)
 • wystawianie raportów z aktywności Klienta i/lub Użytkownika oraz Transakcji za okres do dwóch lat wstecz.

Platforma i Usługi Biznesowe są dostępne dla Użytkowników na dowolnych urządzeniach z dostępem do Internetu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej opracowanej dla mobilnych systemów operacyjnych kompatybilnych z Platformą (np. iOS i Android).

Niektóre funkcje zarezerwowane dla Administratora są dostępne wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a nie za pośrednictwem aplikacji.

Dostępu do Platformy i Usług Biznesowych zostanie udzielony dopiero wtedy gdy:

 • Klient utworzy i skonfiguruje Konto Biznesowe i Konta Użytkowników
 • Użytkownicy wyrażą zgodę na Regulamin Użytkownika dotyczący Usług
 • Klient wypełni i podpisze wewnątrzgrupowe upoważnienie w zakresie polecenia zapłaty

Artykuł 4. Okres obowiązywania

Niniejsze Regulamin obowiązuje Klienta od momentu subskrypcji do momentu wypowiedzenia ich przez jedną ze Stron na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po złożeniu wypowiedzenia. Klient może zażądać rozwiązania niniejszego Regulaminu bezpośrednio poprzez swoje Konto.

Klient w każdym razie zobowiązuje się zapłacić Dostawcy Usług za wszystkie usługi i inwestycje zrealizowane przez Dostawcę Usług do daty wypowiedzenia niniejszego Regulaminu.

 

Artykuł 5. Platforma i Usługi Biznesowe 

5.1 Platforma  

Klient będzie mieć dostęp do Platformy Dostawcy Usług za pośrednictwem połączenia internetowego, za które odpowiada Klient. Zgodnie z warunkami poniższego artykułu dotyczącego Własności Intelektualnej oraz z zastrzeżeniem pełnego opłacenia Usług Biznesowych w stosownym czasie Dostawca Usług udzieli Klientowi niewyłącznego i niepodlegającego przeniesieniu prawa dostępu do Platformy. Dostawca Usług odpowiada za hosting Platformy i Danych.

5.2 Sieć

Klient odpowiada za posiadanie i utrzymanie sieci komputerowej i telekomunikacyjnej o wystarczającej jakości (pod względem przepustowości, stabilności i dostępności) do celów uzyskiwania dostępu do Platformy i Usług Biznesowych.

Ponieważ Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie komputera/urządzenia i/lub telekomunikacyjnej linii przesyłowej, Klient przyjmuje do wiadomości jak ważny jest produkt/usługa dostawcy usług telekomunikacyjnych, a w szczególności opcja back-up, którą może on zapewnić poprzez udostępnienie drugiej linii transmisyjnej w przypadku awarii sieci.

5.3 Dostęp do Platformy i Usług Biznesowych

Klient może uzyskać dostęp do Platformy w dowolnym momencie z wyjątkiem okresów konserwacji. Dostęp będzie miał miejsce za pośrednictwem Interfejsów Dostępu Klienta, z wykorzystaniem odpowiedniego Loginu.

Administrator odpowiada za tworzenie Kont Użytkowników Klienta z odpowiednimi Loginami, które Administrator może w dowolnym momencie modyfikować.  

Dostęp do Platformy będą mieć wyłącznie Administrator i Użytkownicy dzięki Loginom. Ma to na celu ochronę integralności i dostępności Platformy oraz integralności, dostępności i poufności Danych.

Klient zobowiązuje się korzystać z Usług Biznesowych i/lub Platformy w sposób zgodny z prawem oraz z ich przeznaczeniem. Z tego względu surowo zabrania się korzystania z Usług Biznesowych i/lub Platformy w innych celach, w tym w celach osobistych, w szczególności do handlu (całkowita lub częściowa odsprzedaż Usługi).

Platforma i Usługi Biznesowe są dostępne dla Użytkowników na dowolnych urządzeniach z dostępem do Internetu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej opracowanej dla mobilnych systemów operacyjnych kompatybilnych z Platformą (np. iOS i Android).

Niektóre funkcje zarezerwowane dla Administratora są dostępne wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a nie za pośrednictwem aplikacji.

Klient przyjmuje do wiadomości, że może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji i danych oraz że musi w sposób terminowy i prawidłowy spełnić taką prośbę o przekazanie dodatkowych danych i informacji.

5.4 Poufność Loginu

Loginy mają charakter osobisty i poufny. Mogą zostać zmienione z inicjatywy Użytkownika lub Administratora. Klient zapewni, aby Loginy były przechowywane z zachowaniem poufności i nie będzie ich w żaden sposób ujawniać.

Klient i/lub Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za korzystanie z Loginu i zapewnienie jego bezpieczeństwa. Klient zapewni, aby dostęp do Platform miały wyłącznie osoby do tego upoważnione. 

Ogólnie rzecz biorąc, Klient odpowiada również za zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnych Interfejsów Dostępu połączonych z Platformą i Usługami Biznesowymi. Jeżeli Klient poweźmie wiadomość o uzyskaniu dostępu do Platformy i Usług Biznesowych przez inną osobę, poinformuje o tym Dostawcę Usług najszybciej, jak to możliwe i potwierdzi to pisemnie z potwiedzeniem odbioru.

Artykuł 6. Jakość Usług Biznesowych 

Dostęp do Platformy i Usług Biznesowych zależy od dostępności i należytego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej Klienta, za którą Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności.

Klient jest świadomy ryzyka technicznego awarii sieci telekomunikacyjnej oraz tego, że taka awaria może zakłócić lub uniemożliwić dostęp do Platformy i Usług Biznesowych. Stosownie do powyższego Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niedostępność lub spowolnienie działania Usług Biznesowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca Usług nie może zagwarantować ciągłości Usług Biznesowych, które są świadczone zdalnie za pośrednictwem dowolnej sieci telekomunikacyjnej.

Usługi mogą od czasu do czasu zostać zawieszone w celu przeprowadzenia konserwacji Platformy i Usług Biznesowych. Wówczas Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa ich niedostępności.

Artykuł 7. Przetwarzanie danych


7.1 Ochrona danych

Akceptując niniejszy Regulamin i korzystając z Platformy, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Dostawca Usług gromadzi, wykorzystuje i ujawnia informacje otrzymane od Klienta lub na jego temat, jak określono tutaj https://flowbird.pl/legal/polityka-prywatnosci/.

Należy mieć świadomość tego, że usługi świadczone na rzeczy Użytkowników są wykonywane przez Dostawców Zewnętrznych zgodnie z Regulaminem Użytkownika https://flowbird.pl/legal/regulamin/. W takich przypadkach ci dostawcy zewnętrzni posiadają własne informacje o polityce prywatności, a Flowbird Polska Sp. Z o.o. lub jego podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu działalności osób trzecich, w tym m.in. z tytułu ich praktyk informacyjnych. Przed udostępnieniem tym osobom trzecim jakichkolwiek informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownicy powinni zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności tych osób trzecich.

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku z niniejszą Umową strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Klient lub jeden z przedstawicieli Klienta będzie jedyną osobą do kontaktu dla Użytkowników, którzy chcą wykonać swoje prawa wynikające z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych zgodnie z określonymi przez Klienta procedurami.

Dostawca Usług udzieli Klientowi pomocy, tak aby mógł on przetwarzać wnioski o wykonanie praw Użytkowników.

Rejestr czynności przetwarzania zostanie przekazany każdej ze stron na jej wniosek przez drugą stronę. 

Klient wyraża zgodę na to, że w zależności od świadczonych Usług, Klient i Dostawca Usług mogą udostępniać sobie dane osobowe oraz że każda ze stron działa w charakterze odrębnego administratora danych. 

7.2 Wykorzystanie Danych

Klient odpowiada za jakość, zgodność z prawem i adekwatność Danych i treści, które przekazuje w celu korzystania z Usług Biznesowych. Klient ponadto gwarantuje, że jest posiadaczem praw własności intelektualnej oraz wszelkich innych praw, które umożliwiają mu korzystanie z Danych i treści. Stosownie do powyższego Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezgodności Danych i/lub treści z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, zarządzeniem publicznym lub potrzebami Klienta.

Klient pozostaje wyłącznym właścicielem Danych stanowiących treść Rozwiązań.

Klient udziela Dostawcy Usług globalnej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji z prawem do użytkowania, kopiowania i wykorzystywania w dowolny sposób Danych i treści Klienta w celu optymalizacji i poprawy wydajności usług i systemów Dostawcy Usług, do celów marketingowych i komercyjnych

7.3 Bezpieczeństwo Danych

Każda ze Stron wdroży odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych.

Dostawca Usług zobowiązuje się, w granicach poniższego artykułu pt. „Odpowiedzialność”, do zachowania integralności i poufności Danych przechowywanych na Platformie. Dostawca Usług wdroży środki techniczne i organizacyjne w celu zapobiegnięcia nielegalnemu dostępowi do i wykorzystaniu Danych oraz wszelkiej utracie, zmianie lub zniszczeniu Danych.

 

Artykuł 8. Obowiązki Klienta 

Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone na jego Koncie Biznesowym oraz zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy Loginu do swojego Konta Biznesowego. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Konta Biznesowego oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Lokalne Centrum Usług (za pomocą kanałów dostępych tutaj:  https://flowbird.pl/contact/) w przypadku nieupoważnionego korzystania z Konta. Klient może mieć tylko jedno Konto Biznesowe, chyba że Dostawca Usług udzieli pisemnej zgody na posiadanie większej liczby takich kont.

Klient przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za przekazanie Dostawcy Usług wszystkich informacji wymaganych w celu właściwego przeprowadzenia Transakcji oraz za dokładność tych informacji.

Wszystkie warunki wstępne i zobowiązania Klienta określone w niniejszym Regulaminie muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem świadczenia Usług Biznesowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca Usług podał mu wszystkie informacje niezbędne do oceny adekwatności Platformy i Usług Biznesowych pod kątem potrzeb Klienta.  Klient potwierdza również, że został poinformowany o wszystkich środkach ostrożności, jakie mogą być niezbędne do korzystania z Platformy i Usług Biznesowych. 

Aby umożliwić Dostawcy Usług i/lub Dostawcom Zewnętrznym realizację Usług Biznesowych będących przedmiotem niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązuje się:

 • przekazać Dostawcy Usług swoje dane identyfikacyjne i płatnicze oraz wszelkie aktualizacje tych danych,
 • uiścić na rzecz Dostawcy Usług odpowiednie opłaty,
 • przekazywać wszelkie informacje, dokumenty, dane, stanowiące wymóg wstępny lub inne, których Dostawca Usług może wymagać do realizacji swoich obowiązków wynikających z Regulaminu lub które mogą mieć wpływ na ich realizację, w stosownym czasie, a w każdym razie w terminie umożliwiającym Dostawcy Usług realizację jego obowiązków,
 • zarządzać bezpieczeństwem dystrybucji Loginów wśród Użytkowników,
 • zapewnić niezbędne środki (np. sprzęt, połączenia, subskrypcje), których Klient, Administrator i jego Użytkownicy potrzebują w celu dostępu do Platformy i Usług Biznesowych,
 • niezwłocznie zgłaszać Dostawcy Usług wszelkie nieuprawnione użycie lub zakłócenie działania Platformy i Usług Biznesowych lub cokolwiek, co ma wpływ na świadczenie Usług Biznesowych,
 • odpowiadać za przestrzeganie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych, ograniczeń, zasad, polityk i warunków mających zastosowanie do Usług i Produktów, a w szczególności do odnośnych usług i produktów Dostawców Zewnętrznych, które są nadrzędne wobec innych informacji otrzymywanych od Dostawcy Usług,
 • niezwłocznie zgłaszać Dostawcy Usług wszelkie nieuprawnione użycie lub zakłócenie działania Platformy i Usług Biznesowych lub cokolwiek, co ma wpływ na świadczenie Usług Biznesowych,
 • nałożyć zobowiązania opisane w niniejszym Regulaminie oraz wszelkie warunki Dostawców Zewnętrznych na Klienta i jego Użytkowników, 
 • zagwarantować, że informacje i dokumentacja udostępnione Dostawcy Usług nie naruszają praw osób trzecich,
 • podjąć działania niezbędne do zapobiegnięcia kradzieży, utracie, uszkodzeniu lub nadużyciu z powodu wszelkich artykułów i narzędzi przekazanych przez dostawcę zewnętrznego,  
 • poinformować Dostawcę Usług na piśmie w przypadku skargi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od momentu, gdy Klient mógł zasadnie powziąć wiadomość o uchybieniu; w przeciwnym razie prawa klienta dotyczące danego uchybienia 
 • odpowiadać za korzystanie z Produktów i Usług Biznesowych oraz wszystkie wynikające z tego kary, w tym z tytułu Nadużycia Produktu,
 • przestrzegać (w stosownych przypadkach) warunków Dostawcy Zewnętrznego, w szczególności jeżeli Klient subskrybował Usługi Biznesowe „Garage Card”: https://yellowbrick.nl/zakelijk/garagekaart/

 

Klient rozumie, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności i Transakcje wykonywane za pośrednictwem Kont Użytkowników oraz Konta Biznesowego.

Jeżeli Klient nie wywiąże się z tych zobowiązań, a w szczególności z obowiązku terminowego uiszczania opłat, Dostawca Usług może zawiesić dostęp do Platformy i Usług Biznesowych w ciągu siedmiu (7) dni od przekazania pisemnego powiadomienia.

Klient zobowiązuje się:

 • zapewnić, aby jego dane płatnicze pozostawały stale aktualne,
 • zapewnić dostępność wystarczających środków do korzystania z Platformy i Usług Biznesowych.

Jeżeli Klient nie będzie mógł wywiązać się z tych zobowiązań, Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia i/lub rozwiązania stosunku umownego z Klientem i/lub zamknięcia lub zablokowania Konta Biznesowego i Kont Użytkowników.

Artykuł 9. Kwestie finansowe 

9.1 Postanowienia ogólne

W zakresie korzystania przez Klienta z Usług Biznesowych Dostawca Usług może opłacać Transakcje z góry w imieniu i na rzecz Klienta. Klient zobowiązuje się jednak do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za Transakcje i inne operacje wykonywane z wykorzystaniem Platformy.

Klient zobowiązany jest do opłacania wszystkich operacji wykonywanych za pośrednictwem Konta Biznesowego i/lub Kont Użytkowników zgodnie z obowiązującymi opłatami i warunkami płatności.

9.2 Opłaty

W ramach wynagrodzenia za Usługi Biznesowe świadczone przez Dostawcę Usług oraz dostęp do Rozwiązania Klient zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Dostawcy Usług obowiązujących opłat

Dostawca Usług może okresowo dokonywać zmiany opłat. W przypadku zmiany ceny Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną co najmniej 30 dni z wyprzedzeniem; nowe ceny będą ponadto podane pod adresem https://flowbird.pl/dla_firm/

Opłaty nie uwzględniają jakichkolwiek podatków i podlegają w szczególności podatkowi VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Klient przyjmuje do wiadomości, że opłaty z tytułu Transakcji oraz potencjalne związane z nimi opłaty za usługi specjalne obowiązujące w niektórych lokalizacjach, należne od Użytkowników z tytułu Transakcji i uiszczane przez Dostawcę Usług w ramach realizacji niniejszego Regulaminu, zostaną w całości zwrócone przez Klienta w stosownym terminie. 

9.3 Faktury

Dostawca Usług będzie wystawiał Klientowi co miesiąc faktury elektroniczne za Usługi Biznesowe. Faktury te będą zawierać:

 • Opłaty za Usługi Biznesowe
 • Transakcje opłacone przez Dostawcę Usług z góry w imieniu Klienta i/lub Użytkowników
 • Opłaty za usługi specjalne, w stosownych przypadkach

Przez 3 pierwsze miesiące działania Klient będzie otrzymywać faktury i będzie obciążany co tydzień. Po upływie tego okresu, w przypadku braku incydentów/problemów związanych z płatnościami, tryb fakturowania zmieni się na miesięczny.

 

9.4 Płatność

Płatności są należne od Klienta niezwłocznie i będą pobierane przez Dostawcę Usług przy użyciu metody płatności zarejestrowanej przez Klienta na Koncie Administratora. 

Jeżeli Klient nie dokona płatności przed upływem terminu zapadalności, Dostawca Usług może automatycznie i bez jakichkolwiek innych formalności zawiesić świadczenie Usług Biznesowych i dostęp do Platformy. W takiej sytuacji Dostawca Usług przestanie świadczyć Usługi Biznesowe do czasu pełnego uregulowania płatności i bez ponoszenia odpowiedzialności z jakichkolwiek przyczyn.

W przypadku opłacenia faktury z opóźnieniem lub jej nieopłacenia Dostawca Usług automatycznie naliczy odsetki za zwłokę równe stopom procentowym stosowanym przez EBC przy ostatniej operacji refinansującej, powiększonym o 10 punktów, od należnych kwot zafakturowanych.

Bez uszczerbku dla możliwości zawieszenia Usług Biznesowych i dostępu do Platformy Dostawca Usług może automatycznie i bez jakichkolwiek innych formalności rozwiązać Umowę z powodu niewykonania zobowiązań w przypadku opóźnienia płatności o ponad 45 dni.  

Artykuł 10. Poufność

Strony zobowiązują się nie ujawniać jakichkolwiek informacji i/lub dokumentów, które zostały oznaczone jako poufne i o których Strony powzięły wiadomość w ramach świadczenia usług. Każda ze Stron zapewni, aby jej pracownicy i/lub podwykonawcy przestrzegali obowiązku dochowania poufności.

Każda ze Stron w okresie obowiązywania Regulaminu i przez okres pięciu (5) lat po jego wypowiedzeniu z jakiejkolwiek przyczyny zachowa w tajemnicy i nie będzie nikomu przekazywać jakichkolwiek informacji lub dokumentacji otrzymanych od drugiej strony w zakresie Regulaminu ani informacji lub dokumentacji dotyczących samego Regulaminu bez pisemnej zgody Strony, która przekazała te informacje lub dokumentację.

Po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu z jakiejkolwiek przyczyny Strona, która otrzymała informacje poufne zwróci te informacje drugiej Stronie bez zachowywania kopii tych informacji oraz powstrzyma się przed wykorzystywaniem tych informacji w jakikolwiek inny sposób. Rozwiązanie niniejszego Regulaminu nie zwalnia Strony otrzymującej informacje poufne z obowiązku zachowania tajemnicy, który zachowuje ważność przez okres 5 (pięciu) lat od daty wypowiedzenia Regulaminu.

Artykuł 11. Własność intelektualna

11.1 Zasady ogólne

Wszystkie elementy objęte ochroną praw własności intelektualnej, wykorzystywane i/lub opracowane przez Dostawcę Usług w celu realizacji niniejszego Regulaminu pozostaną wyłączną własnością Dostawcy Usług.

Narzędzia, metody i know-how wykorzystywane przez Dostawcę Usług do świadczenia usług i udzielania dostępu do Platformy ramach Regulaminu oraz wszelkie programy nabyte lub rozwinięte przez Dostawcę Usług w tym celu pozostaną jego wyłączną własnością.

Klient jest i pozostanie właścicielem wszystkich Danych, które wykorzystuje w połączeniu z Usługami Biznesowymi w ramach Regulaminu.

Dostawca Usług jest i pozostanie właścicielem praw własności do wszystkich elementów Usług Biznesowych i Platformy udostępnianych Klientowi oraz, bardziej ogólnie, oprogramowania informatycznego i infrastruktury sprzętowej wdrożonych lub opracowanych w ramach Regulaminu.

Regulamin nie przyznaje Klientowi jakichkolwiek praw własności do Platformy. Tymczasowego świadczenia Usług Biznesowych i udzielania dostępu do Platformy zgodnie z Regulaminem nie uznaje się za przyznanie Klientowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

Klient powstrzyma się od powielania jakichkolwiek części Rozwiązania lub jakichkolwiek związanych z nim dokumentów w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie oraz na jakimkolwiek nośniku.

Klient nie sceduje całości ani jakiejkolwiek części swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu ani tymczasowo w ramach umowy sublicencji, ani w ramach Regulaminu przewidującego przeniesienie ww. praw i/lub obowiązków.

11.2 Prawa do korzystania i dostępu

Dostawca Usług niniejszym udziela Klientowi osobistego, niewyłącznego, niepodlegającego cesji ani przeniesieniu i globalnego prawa do korzystania z i dostępu do Platformy oraz Usług Biznesowych przez cały okres obowiązywania Regulaminu. Klient będzie korzystać z Platformy i Usług Biznesowych wyłącznie w miarę własnych potrzeb w ramach niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Dostawcę Usług. W szczególności, licencji na korzystanie z Platformy udziela się wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi dostępu do Platformy i Usług Biznesowych.

Klient nie będzie korzystać z Platform ani Usług Biznesowych w jakikolwiek inny sposób, w tym (bez ograniczeń) nie będzie ich dostosowywać, modyfikować, ulepszać, tłumaczyć, aranżować, rozprowadzać ani dokonywać ich inżynierii wstecznej.

Artykuł 12. Ograniczenia

DOSTĘP DO PLATFORMY JEST UDZIELANY W TAKIEJ POSTACI, „W JAKIEJ JEST” ORAZ „JAK JEST DOSTĘPNA”. DOSTAWCA USŁUG NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM REGULAMINIE, WŁĄCZAJĄC DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAWA. PONADTO DOSTAWCA USŁUG NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI PLATFORMY LUB DOWOLNYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW ZAMAWIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY, ANI RÓWNIEŻ DOTYCZĄCYCH NIEPRZERWANEGO LUB BEZBŁĘDNEGO DZIAŁANIA PLATFORMY I USŁUG.

DOSTAWCA USŁUG NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ANI FUNKCJONALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG I PRODUKTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. KLIENT PRZYJMUJE NA SIEBIE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY ORAZ Z USŁUG ZAMAWIANYCH W ZWIĄZKU Z TYM KORZYSTANIEM.

DOSTAWCA USŁUG NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD ŻADNYM DOSTAWCĄ ZEWNĘTRZNYM, NIE ZARZĄDZA NIM ANI NIE KIERUJE. DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI NIE SĄ FAKTYCZNYMI ANI DOMNIEMANYMI PRZEDSTAWICIELAMI ANI PRACOWNIKAMI DOSTAWCY USŁUG.

DOSTAWCA USŁUG NIE KONTROLUJE, NIE PROMUJE ANI NIE ODPOWIADA ZA TREŚCI KLIENTA LUB TREŚCI ZEWNĘTRZNE UDOSTĘPNIANE BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY W ROZWIĄZANIU I/LUB USŁUGACH. DOSTAWCA USŁUG NIE UDZIELA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI, ŻE PLATFORMA, USŁUGI BIZNESOWE LUB SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

DOSTAWCA USŁUG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ TRANSAKCJI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ PRZETWORZONA PRZEZ NASZE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE PŁATNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MA TO MIEJSCE WSKUTEK BRAKU WYSTARCZAJĄCYCH ŚRODKÓW W ZAKRESIE WYBRANEJ METODY PŁATNICZEJ, CZY Z INNEGO POWODU.

Artykuł 13. Siła wyższa

Dostawca Usług w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej. Za działania siły wyższej uznaje się między innymi wszelkie naruszenia spowodowane przez osoby trzecie niepodlegające kontroli Dostawcy Usług i/lub wszelkie przyczyny lub okoliczności zewnętrzne poza zasadną kontrolą Dostawcy Usług, w tym m.in.: działania siły wyższej, powodzie, susze, pożary, trzęsienia ziemi i inne klęski żywiołowe, konflikty społeczne, interwencje władz cywilnych lub wojskowych, ataki terrorystyczne, wojny domowe, zamieszki lub rozruchy, wojny, groźby wojny lub przygotowania do wojny, konflikty zbrojne, nałożenie sankcji, embargo lub zerwanie stosunków dyplomatycznych, skażenia nuklearne, chemiczne lub biologiczne lub gromy dźwiękowe, przepisy prawa lub działania podjęte przez rząd lub organ władzy publicznej, włączając m.in. wprowadzenie ograniczeń eksportowych lub importowych, kontyngentów lub zakazów, zawalenie się budynków, pożary, eksplozje lub wypadki, epidemie, pandemie, przerwanie dostaw lub awarie usług użyteczności publicznej, sieci telekomunikacyjnej lub zasilania, cyberataki.

 

Artykuł 14. Wypowiedzenie

W przypadku poważnego naruszenia przez jedną ze stron jednego lub więcej zobowiązań wynikających z Regulaminu, które nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni po otrzymaniu formalnego zawiadomienia pocztą elektroniczną o tym naruszeniu od drugiej strony, ta ostatnia będzie mogła wypowiedzieć Regulamin bez konieczności przeprowadzania procesu sądowego.

Niezależnie od sytuacji, Klient w każdym przypadku zapłaci Dostawcy Usług  za wszystkie usługi, które wykonał i wszelkie inwestycje, które wykonał do dnia wejścia w życie wypowiedzenia Warunków.

Wypowiedzenie niniejszego Regulaminu z jakiejkolwiek przyczyny nie wpływa na jego artykuły dotyczące Poufności, Odpowiedzialności lub Własności Intelektualnej, które pozostają w mocy.

Ponadto wypowiedzenie przez Klienta niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na nasze prawa ani obowiązki Klienta wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe przed jego wypowiedzeniem, a zgodnie z naszą Polityką Prywatności Konto Klienta na stałe zostaje naszą własnością. Klient zobowiązany jest w ciągu 30 dni zwrócić do Lokalnego Centrum Usługowego wszystkie dostarczone mu Produkty; w przeciwnym wypadku naliczona może zostać opłata. 

W dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny Dostawca Usług może ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć niniejszy Regulamin, zakończyć świadczenie wszelkich Usług Biznesowych, ogólnie zaprzestać oferowania lub odmówić dostępu do Platformy lub wszelkich Usług Biznesowych w całości lub części. Możliwość zawieszenia, ograniczenia lub zamknięcia Konta Klienta przez Dostawcę Usług nie ogranicza ani nie wyklucza innych środków prawnych, jakie mogą przysługiwać Dostawcy Usług i/lub Dostawcy Zewnętrznemu w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł. 15 Odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności, która zgodnie z prawem nie może zostać ograniczona ani wyłączona, w tym odpowiedzialności z tytułu śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem oraz odpowiedzialności za oszustwo lub naruszenie praw konsumenckich Klienta, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie mogą zostać wyłączone.

Na mocy niniejszego Regulaminu lub w związku z nim Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności, w tym m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej (w tym wynikającej z zaniedbania, wprowadzenia w błąd), odszkodowawczej lub innego rodzaju z tytułu jakichkolwiek szkód niematerialnych, pośrednich i/lub wynikowych lub strat, takich jak utrata zysków, utrata wpływów ze sprzedaży lub działalności gospodarczej, utrata umów lub kontraktów, utrata oczekiwanych oszczędności, utrata możliwości korzystania z lub uszkodzenie oprogramowania, danych lub informacji, utrata lub uszkodzenie wartości firmy.

Odpowiedzialność Dostawcy Usług będzie w każdym razie ograniczona do kwoty 50 EUR.

Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub naruszenia leżące po stronie sieci telekomunikacyjnej, systemu bankowości lub jakiegokolwiek produktu dostarczonego lub usługi świadczonej przez osobę trzecią. Dostawca Usług nie gwarantuje, że sieć telekomunikacyjna lub system bankowości jest wolny od wad lub nigdy nie ulegnie awarii.

Klient zabezpieczy i zwolni Dostawcę Usług z odpowiedzialności wynikającej ze wszelkich roszczeń, powództw i/lub innych skarg, które mogą zostać wniesione przez osobę trzecią, użytkownika końcowego i/lub pracownika Klienta, które uznaje się za wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

Klient zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Dostawcę Usług i jego podmioty powiązane oraz ich kadrę zarządzającą, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli z odpowiedzialności z tytułu wszelkich pozwów, roszczeń, żądań, strat, zobowiązań, kosztów, szkód i wydatków (włączając w to koszty obsługi prawnej) wynikających lub związanych z:

 1. Korzystaniem przez Klienta z Platformy lub Usług i Produktów pozyskanych za pośrednictwem Platformy;
 2. Naruszeniem przez Klienta dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu; 
 3. Naruszeniem przez Klienta praw jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Artykuł. 16 Ubezpieczenie

Obie Strony oświadczają, że wykupiły ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od towarzystwa ubezpieczeń, które jest w stanie pokryć wszelką odpowiedzialność, na którą Strony mogą być narażone wskutek wykonywania zobowiązań wynikających z Regulaminu.

Artykuł. 17 Postanowienia ogólne

17.1 Cesja

Zabrania się cesji niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

Niezależnie od powyższego Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do cesji całości lub części niniejszego Regulaminu na rzecz jednego ze swoich podmiotów zależnych lub dowolnego podmiotu z grupy Dostawcy Usług. Dostawca Usług zapewni wówczas, aby cesjonariusz wypełniał wszystkie obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

17.2 Nieważność postanowień 

Nieważność dowolnego z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałej jego części. Każde nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za usunięte.

17.3 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Niniejszy Regulamin podlega wyłącznie przepisom prawa mającym zastosowanie do Lokalnego Centrum Usług i zgodnie z nimi należy go interpretować, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG) nie ma zastosowania. W przypadku sporów związanych z Usługami Biznesowymi i/lub Platformą lub Regulaminem Klient zobowiązuje się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozwiązania sporu, kontaktując się z działem obsługi klienta za pomocą kanałów dostępnych pod linkiem https://flowbird.pl/contact/. Jeżeli Klient i Dostawca Usług nie osiągną porozumienia w terminie sześćdziesięciu (60) dni od złożenia przez Klienta wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu, Klient może wszcząć postępowanie sądowe przed sądem właściwym dla siedziby Flowbird Polska Sp. Z o.o.

          17.3.1 Polubowne rozstrzyganie

Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszystkich Sporów w sposób terminowy i w dobrej wierze poprzez omówienie kwestii spornej w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania powiadomienia o Sporze. Ww. rozmowy zakończą się w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania powiadomienia o Sporze („Okres Polubownego Rozstrzygnięcia”), chyba że Strony uzgodnią inny okres.

         17.3.2 Jurysdykcja 

JEŻELI PROCEDURA MEDIACYJNA NIE POWIEDZIE SIĘ, SPÓR ZOSTANIE PRZEKAZANY DO WYŁĄCZNEJ JURYSDYKCJI SĄDÓW W WARSZAWIE, NIEZALEŻNIE OD ISTNIENIA WIELU POZWANYCH LUB ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH. POSTĘPOWANIA DORAŹNE RÓWNIEŻ PODLEGAJĄ TEJ JURYSDYKCJI.

17.4 Odniesienia

Klient niniejszym upoważnia Dostawcę Usług do odnoszenia się do niniejszego Regulaminu do celów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Dostawcy Usług oraz do uwzględniania nazwy Klienta wśród przykładowych klientów, których Dostawca Usług może podawać swoim potencjalnym klientom.

17.5. Całość Regulaminu

Strony przyjmują do wiadomości, że niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy nimi i zastępuje wszelkie wcześniejsze oferty, postanowienia lub umowy, zawarte na piśmie lub ustnie.

17.6. Zmiany

Późniejsze dokumenty i zmiany niniejszego Regulaminu w jakiejkolwiek formie będą obowiązywać Strony wyłącznie pod warunkiem, że przyjmą one formę umowy uzupełniającej, należycie opatrzonej datą i podpisanej przez Strony.

17.7. Tytuły

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy interpretacją znaczenia artykułu a jego tytułem pierwszeństwo ma znaczenie artykułu.

17.8 Brak zrzeczenia się praw

Jeżeli Strona nie dopilnuje wykonania jakiegokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu lub zaakceptuje jego niewykonanie, tymczasowo lub trwale, nie zostanie to zinterpretowane jako zrzeczenie się przez tę Stronę jej praw wynikających z tego zapisu.

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zobowiązuje się go przestrzegać.

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-30

Skip to content