Przejdź do zawartości

Polityka prywatności Flowbird Mobile

Wersja z dnia 01.07.2021

Wprowadzenie

Ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas szczególne znaczenie.

Niniejsza informacja o polityce prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które przetwarzamy. Ma ona na celu ułatwienie zrozumienia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkownika podczas korzystania z Usług oraz F. Suite.

Flowbird Mobile (Yellowbrick International B.V., H.J.E. Wenckebachweg 80 - 1096 AR Amsterdam - Holandia) jest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z dostępem do F. Suite oraz Usług Flowbird Mobile, natomiast Dostawcy zewnętrzni (DZ) są administratorami danych osobowych gromadzonych w związku z dostępem i korzystaniem z Usług i Produktów DZ. W związku z powyższym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas posiadania dostępu do Usług i Produktów DZ lub korzystania z nich, zastosowanie mają odpowiednie oświadczenia DZ o ochronie prywatności.

Niektóre strony serwisu F. Suite zawierają odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Zewnętrzne strony internetowe podlegają własnym oświadczeniom o ochronie prywatności, a Flowbird Mobile nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ich działalności, w tym m.in. z tytułu praktyk informacyjnych takich stron. Przed udostępnieniem stronom zewnętrznym jakichkolwiek informacji umożliwiających ustalenie tożsamości należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności stosownej strony zewnętrznej.

Należy podkreślić, że wszystkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Informacji o polityce prywatności, mają znaczenie określone w Regulaminie (hiperłącze do Regulaminu).

Praktyki Flowbird Mobile podlegają przepisom obowiązującym w miejscach prowadzenia działalności. Powyższe oznacza, że Flowbird Mobile stosuje praktyki opisane w niniejszej Informacji o polityce prywatności w poszczególnych krajach i regionach wyłącznie w przypadku, jeżeli lokalnie obowiązujące prawo dopuszcza stosowanie takich praktyk.

Informacje na temat naszych praktyk w poszczególnych krajach lub regionach można uzyskać pod adresem dpo@flowbird.group.

1. Zakres niniejszej informacji o polityce prywatności

Niniejsza Informacja o polityce prywatności opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez Flowbird Mobile w przypadku uzyskania dostępu przez Użytkownika do F. Suite oraz wszystkich Usług oferowanych przez Flowbird Mobile i/lub wprowadzonych na rynek przez Flowbird Mobile Hub.

Niniejsza informacja ma zastosowanie do wszystkich użytkowników F. Suite na całym świecie, o ile nie są objęci odrębną informacją o polityce prywatności.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności nie ma zastosowania do:

 • praktyk informacyjnych innych spółek i organizacji reklamujących lub prezentujących nasze usługi;
 • Usług i Produktów DZ, i wszelkich innych usług oferowanych przez inne spółki lub osoby, w tym produktów lub stron internetowych, które mogą zawierać, nawiązywać do i/lub prezentować Usługi Flowbird Mobile i/lub F. Suite.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności reguluje również inne przypadki gromadzenia danych osobowych przez Flowbird Mobile w związku ze świadczonymi przez nią usługami. Na przykład Flowbird Mobile może zbierać informacje kontaktowe osób, które wykorzystują konta do celów służbowych lub Dostawców zewnętrznych, lub ich pracowników, w zależności od przypadku; lub inne dane osobowe w związku z naszą technologią i funkcjami mapowania.

Wszystkie osoby podlegające niniejszej Informacji o polityce prywatności są w niej określane jako „Użytkownik" lub „użytkownicy".

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika

2.1 Jakie dane są gromadzone

Flowbird Mobile gromadzi dane osobowe:

 • udostępniane przez użytkowników na rzecz Flowbird Mobile, np. podczas tworzenia konta
 • dane powstałe podczas korzystania z Usług, np. lokalizacja, informacje o użyciu F. Suite i dane urządzenia
 • z innych źródeł, takich jak inni użytkownicy lub właściciele kont, partnerzy biznesowi, dostawcy i organy rządowe.

Następujące dane osobowe są zbierane przez lub w imieniu Flowbird Mobile:

2.1.1 Dane udostępniania przez Użytkownika na rzecz Flowbird Mobile:

Dane te obejmują:

 • Profil Użytkownika

Flowbird Mobile gromadzi dane osobowe w momencie tworzenia lub aktualizowania kont przez użytkowników. Zbierane dane mogą obejmować imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, dane logowania (nazwa i hasło), adres, zdjęcie profilowe, informacje płatnicze lub bankowe (w tym powiązane informacje dotyczące weryfikacji płatności), numer rejestracyjny pojazdu i inne dokumenty identyfikacyjne wydane przez rząd (które mogą wskazywać numery dokumentów, jak również datę urodzenia, płeć i zdjęcie). Zaliczają się do nich również informacje o pojeździe, ustawienia użytkownika oraz dowód zdolności do świadczenia usług przy użyciu F. Suite lub do uzyskania odpowiedniej taryfy i/lub jej zastosowania.

 • Identyfikacja sieci:

Użytkownik może również dokonać rejestracji przy użyciu jednego z identyfikatorów sieciowych (np. AppleID, GoogleID, lub FacebookID), przy czym w takim przypadku Użytkownik udziela Flowbird Mobile zgody na korzystanie z klucza publicznego i danych osobowych wspomnianych usług w celu uwierzytelnienia Użytkownika i/lub zapewnienia dostępu do F. Suite i powiązanych Usług zgodnie z powyższym.

 • Flowbird Mobile dla Firm:

Dane spółki, dane dyrektora (takie jak imię i nazwisko, identyfikatory, dokumenty identyfikacyjne wydane przez rząd (które mogą wskazywać numery dokumentów, jak również datę urodzenia, płeć i zdjęcie)), imię i nazwisko pracownika, e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane logowania (nazwa i hasło), adres, profil, zdjęcie, dane płatnicze i bankowe spółki, numery rejestracyjne floty samochodów.

 • Treści Użytkownika

Zgodnie z Regulaminem, Flowbird Mobile gromadzi dane wprowadzone przez Użytkowników do F. Suite i/lub kiedy użytkownicy kontaktują się z Flowbird Mobile, przekazują oceny, opinie lub pochwały dotyczące innych użytkowników, DZ, lub w inny sposób kontaktują się z Flowbird Mobile. Wspomniane dane mogą obejmować opinie, fotografie lub inne nagrania pozyskane przez użytkowników, w tym nagrania dźwięku lub obrazu (np. z kamer samochodowych) przesłane przez użytkowników w związku z obsługą klienta. Powyższe dotyczy również metadanych związanych z metodą kontaktu Użytkownika z Flowbird Mobile.

Bez takich danych osobowych nie jest możliwe zweryfikowanie tożsamości Użytkownika i ustalenie, czy dostęp do Konta powinien zostać przyznany. Ponadto bez nich Flowbird Mobile nie będzie w stanie zapewnić Użytkownikowi dostępu do F. Suite i powiązanych Usług. W związku z powyższym przetwarzanie danych przeprowadzane jest na podstawie umowy zawieranej przez Użytkownika z Flowbird Mobile lub, w stosownych przypadkach, z Flowbird Mobile Hub w momencie zaakceptowania Regulaminu Flowbird Mobile.

2.1.2 Dane utworzone i zgromadzone podczas korzystania przez Użytkownika z F. Suite i/lub Usług

Podczas korzystania przez Użytkownika z F. Suite, Usług lub zamawiania Produktu dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane, w tym lokalizacja Użytkownika, informacje o transakcjach Użytkownika, informacje związane z urządzeniem lub przeglądarką Użytkownika.

 • Dane lokalizacyjne

Flowbird Mobile gromadzi dane o lokalizacji Użytkownika lub przybliżone dane o lokalizacji, aby umożliwić użytkownikom Flowbird Mobile dostęp do Usług i Produktów dostępnych w ich lokalizacji lub aby określić odpowiednią podróż w celu uzyskania Usług (np. w celu dotarcia do strefy parkowania z niższymi opłatami lub garażu poza terenem lokalizacji lub znalezienia drogi powrotnej do samochodu).

Flowbird Mobile zbiera dane lokalizacyjne za pośrednictwem urządzenia Użytkownika, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę w ustawieniach urządzenia. Użytkownik może nie zezwolić na udostępnianie danych lokalizacyjnych podczas korzystania z F. Suite. w ustawieniach urządzenia. Taka decyzja może jednak negatywnie wpłynąć na doświadczenie Użytkownika i funkcje F. Suite. Na przykład Użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie lub wyszukanie swojej lokalizacji ręcznie w celu uzyskania Usług i Produktów dostępnych w lokalizacji Użytkownika.

W obu przypadkach dane lokalizacyjne Użytkownika (kod pocztowy i adres) udostępniane są organom ścigania z przyczyn opisanych w kolejnym punkcie. Przetwarzanie to odbywa się zatem na podstawie zobowiązań umownych, które zawarliśmy z naszymi klientami.

 • Szczegółowe informacje o transakcjach

Wszelkie informacje i ewentualne dane osobowe umożliwiające otrzymanie Usług i Produktów DZ są w tym celu tworzone, gromadzone i przetwarzane, w tym m.in. data i godzina, numer rejestracyjny pojazdu, obszar geograficzny, adres. Określone powyżej dane mogą być udostępniane DZ, jeżeli jest to wymagane dla celów uzyskania przez Użytkownika zamówionych Usług i Produktów. Dane te mogą obejmować wybraną metodę płatności Użytkownika i informacje związane z przetwarzaniem płatności.

 • Informacje o użytkowaniu F. Suite

Flowbird Mobile gromadzi dane o aktywności Użytkownika w F. Suite w celu doskonalenia doświadczenia Użytkownika oraz przedstawiania Użytkownikowi optymalnych ofert, zniżek, Usług i Produktów. Flowbird Mobile może przetwarzać dane osobowe, takie jak godzina, częstotliwość i czas trwania działań Użytkownika, wykorzystywane funkcje i sposób ich wykorzystania, adresy i raporty o awariach.

 • Informacje o urządzeniu i Interfejsach dostępu

Flowbird Mobile gromadzi dane związane z urządzeniem i Interfejsami dostępu wykorzystywanymi przez Użytkownika, w tym m.in. unikalne identyfikatory związane z urządzeniem Użytkownika, przeglądarką, połączeniem, siecią, atrybutami urządzeń, sygnałami, ustawieniami i operacjami, adresem IP.

Dane pochodzące z plików cookies przechowywanych w urządzeniu Użytkownika i/lub Interfejsy dostępu, w tym identyfikatory plików cookies i ustawienia także mogą być gromadzone i przetwarzane przez Flowbird Mobile.

2.2 Jak Flowbird Mobile przetwarza dane osobowe?

Przeważająca część prowadzonego przez nas przetwarzania danych opiera się na zobowiązaniach umownych lub prawnych, z pewnymi wyjątkami przetwarzania na podstawie zgody.

Flowbird Mobile wykorzystuje dane osobowe w celu zapewnienia niezawodnych i wygodnych Usług i Produktów. Flowbird Mobile wykorzystuje dane osobowe również w celu:

 • udostępniania i doskonalenia Usług i Produktów
 • zapewnienia obsługi klienta
 • prowadzenia badań i rozwoju
 • wysyłania użytkownikom komunikacji marketingowej i niemarketingowej
 • z wymogami prawnymi i regulacyjnymi

Flowbird Mobile nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego bez uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może wycofać zgodę na takie przetwarzanie w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Użytkownika.

2.2.1  W celu udostępniania i doskonalenia  Usług i Produktów

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Flowbird Mobile i udostępniane DZ i/lub Flowbird Mobile Hub i/lub dostawcy usługi płatności, aby dostarczyć Usługi i Produkty użytkownikom.

Użytkownik zapozna się z oświadczeniem o ochronie prywatności stosownego DZ.

2.2.2 W celu zapewniana obsługi klienta

Zebrane dane osobowe (które mogą obejmować nagrania połączeń) mogą być przetwarzane przez Flowbird Mobile i udostępniane DZ i/lub Flowbird Mobile Hub w celu zapewnienia obsługi klienta, w tym w celu badania i adresowania obaw klientów oraz monitorowania i doskonalenia udzielanych odpowiedzi i procesów w ramach obsługi klienta.

2.2.3 W celu prowadzenia badań i rozwoju

Flowbird Mobile może wykorzystywać dane osobowe do przeprowadzania testów, badań, analiz, rozwijania produktów i usług oraz uczenia maszynowego w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Dzięki temu nasze usługi stają się wygodniejsze i łatwiejsze w użyciu, poziom bezpieczeństwa usług wzrasta, opracowywane są nowe usługi i funkcje.

2.2.4 W celu komunikacji z Użytkownikami

Flowbird Mobile może wykorzystywać dane osobowe, aby generować i udostępniać użytkownikom paragony, informacje komercyjne i marketingowe dotyczące Flowbird Mobile i/lub DZ, informować użytkowników o zmianach Regulaminu, Usług lub polityk, lub wysyłać inne komunikaty, które nie ma na celu marketingu usług lub produktów Flowbird Mobile lub DZ.

2.2.5 Z powodów prawnych lub regulacyjnych

Flowbird Mobile może udostępniać dane osobowe stronom trzecim, w tym organom publicznym w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, regulacji, postępowania sądowego, dochodzenia, egzekwowania transakcji lub prawomocnego żądania władz, lub zarządzania skargami lub roszczeniami, jak również wykrywania, zapobiegania lub postępowania w inny sposób z problemami dotyczącymi oszustw, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych.

3. Przechowywanie danych osobowych

Flowbird Mobile będzie przechowywała dane osobowe Użytkownika przez okres konieczny dla celów opisanych powyżej, chyba że Użytkownik zdecyduje inaczej i powiadomi o tej decyzji Flowbird Mobile. Oznacza to, że Flowbird Mobile przechowuje różne kategorie danych przez różne okresy czasu w zależności od rodzaju danych, kategorii użytkownika, którego dotyczą dane oraz celów, dla których dane zostały zebrane.

Użytkownicy mogą zażądać usunięcia swojego konta w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta.

Po złożeniu wniosku o usunięcie Konta Flowbird Mobile usuwa konto i dane użytkownika, chyba że muszą one zostać zachowane ze względu na wymogi prawne lub regulacyjne, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i zapobiegania oszustwom lub z powodu problemu dotyczącego konta użytkownika, takiego jak zaległy kredyt lub nierozstrzygnięty spór lub roszczenie.

Ponadto, oraz z wyłączeniem danych, które będą zachowane dla spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i zapobiegania oszustwom lub z powodu problemu dotyczącego konta użytkownika, takiego jak zaległy kredyt lub nierozstrzygnięty spór lub roszczenie, Flowbird Mobile usuwa Konta, które nie są używane przez 12 następujących po sobie miesięcy.

4. Kontrola prywatności Użytkownika

Użytkownik ma możliwość wyboru danych gromadzonych przez Flowbird Mobile i sposobu ich wykorzystania na swoim Koncie, z wyjątkiem danych wymaganych do uzyskania dostępu do F. Suite.

Użytkownik może kontrolować udostępnianie danych za pośrednictwem Konta.

5. Flowbird może dokonywać aktualizacji polityki prywatności

Okresowo Flowbird Mobile może wprowadzać zmiany do niniejszej Informacji o polityce prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian powiadomimy o nich użytkowników z wyprzedzeniem za pośrednictwem F. Suite lub innych środków komunikacji, np. poczty e-mail. Flowbird Mobile zachęca użytkowników do okresowego kontrolowania niniejszej informacji w celu zapoznania się z najnowszymi zmianami naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Korzystanie z F. Suite i Usług po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z zaakceptowaniem zaktualizowanej informacji, w prawnie dozwolonym zakresie.

5.1 Dostęp do danych

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, w tym danych profilu i transakcji lub historii zamówień poprzez Interfejsy dostępu i Konta.

5.2 Otrzymanie danych

Użytkownicy mogą zażądać kopii swoich danych osobowych pod adresem dpo@flowbird.group.

5.3 Zmiana lub aktualizacja danych

Użytkownicy mogą zmienić imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, metodę płatności, numer rejestracyjny pojazdu powiązany z Kontem za pośrednictwem Konta. Użytkownicy mogą również zażądać aktualizacji lub korekty swoich danych pod adresem dpo@flowbird.group.

5.4 Usuwanie danych

Użytkownicy mogą zażądać usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie za pośrednictwem F. Suite oraz ustawień Konta. Zastrzeżenia, ograniczenia i skargi

Użytkownik może zażądać, aby Flowbird Mobile zaprzestała wykorzystywania wszystkich lub niektórych danych osobowych Użytkownika lub ograniczyła ich wykorzystanie. Powyższe obejmuje wniesienie sprzeciwu wobec wykorzystywania przez Flowbird Mobile danych osobowych opartego na uzasadnionych interesach Flowbird Mobile. Flowbird Mobile może nadal przetwarzać dane osobowe po takim sprzeciwie lub żądaniu w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo.

Skip to content